• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté

Přijatí uchazeči

Upozornění pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů nebude v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů (do 23. června 2020). Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Společně se zápisovým lístkem odevzdejte obě vyplněné návratky a přihlášku k ISIC kartě s fotografií a částkou 260 Kč. Děkujeme.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Uchazeč, který úspěšně vykonal přijímací zkoušku, splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí bude součástí zaslaného rozhodnutí o nepřijetí.

Ve školním roce 2019/2020 tato žádost o vydání nového rozhodnutí nahrazuje odvolání proti rozhodnutí ředitele, které v souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání, není možné podat.