• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Osmileté všeobecné

Časový harmonogram přijímací zkoušky (79-41-K/81 gymnázium osmileté)

1. Termín 16. 4. 2019

2. Termín 17. 4. 2019

Matematika: 8.30–10.00 hodin

Český jazyk: 10.50–12.10 hodin

Pomůcky

K písemným testům si uchazeč přinese pozvánku ke zkoušce (tato bude odeslána poštou nejpozději do 14 dnů před konáním zkoušky), doklad totožnosti (jakýkoliv průkaz, který je opatřen fotografií), psací a rýsovací potřeby podle pokynů v pozvánce.

U přijímací zkoušky není povoleno používat mobilní telefon ani jakékoliv další elektronické zařízení. Tyto musí být vypnuté a uschované v tašce. Jakýkoliv zvuk z telefonu nebo použití těchto zařízení je důvodem k vyloučení ze zkoušky.

Kritérium přijímacího řízení

Je zveřejněno v budově školy a na www stránkách školy: http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-kriteria.html nejpozději 31. ledna 2019. Uchazeč jej také obdrží spolu s pozvánkou ke zkoušce.

Písemná zkouška

Bude probíhat formou jednotných přijímacích zkoušek zadávaných Centrem (organizace CERMAT zřizovaná MŠMT ČR). Písemné zkoušky se budou konat ve dnech 16. a 17. dubna 2019. Na škole, která je na přihlášce uvedená jako 1. v pořadí, vykoná uchazeč zkoušku v prvním termínu, na škole 2. v pořadí pak v termínu druhém.

Informace pro přijaté uchazeče

Oficiální seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na www.gjszlin.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem (nejpozději 30. dubna 2019). Zákonným zástupcům přijatých uchazečů již nebude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Neoficiální seznam nepřijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na www.gjszlin.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem (nejpozději 30. dubna 2019). Písemné rozhodnutí v souladu se správním řádem budou moci zákonní zástupci nepřijatých uchazečů převzít osobně. Termín převzetí rozhodnutí o nepřijetí bude zveřejněn na www.gjszlin.cz aktuálně podle data zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Z důvodu urychlení přijímacího řízení však prosíme zákonné zástupce, pokud je to v jejich možnostech, aby si rozhodnutí o nepřijetí převzali osobně.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí.