Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Organizace

Čtyřleté sportovní příprava

Časový harmonogram písemné zkoušky

Termín 13. a 14. dubna 2023

Matematika: 8.30–10.10 hodin

Český jazyk: 11.10–12.35 hodin

Pomůcky

K písemným testům si uchazeč přinese pozvánku ke zkoušce (tato bude odeslána poštou nejpozději do 14 dnů před konáním zkoušky), doklad totožnosti (jakýkoliv průkaz, který je opatřen fotografií), psací a rýsovací potřeby podle pokynů v pozvánce.

U přijímací zkoušky není povoleno používat mobilní telefon ani jakékoliv další elektronické zařízení. Tyto musí být vypnuté a uschované v tašce. Jakýkoliv zvuk z telefonu nebo použití těchto zařízení je důvodem k vyloučení ze zkoušky.

Písemná zkouška

Bude probíhat formou jednotných přijímacích zkoušek zadávaných Centrem (organizace CERMAT zřizovaná MŠMT ČR). Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení budou konat ve dvou termínech. Dne 13. dubna 2023 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne 14. dubna 2023 se pak budou konat přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

Vyhodnocení přijímací zkoušky

V zákonné lhůtě bude na www.gjszlin.cz a v budově školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Seznam nepřijatých uchazečů nebude zveřejněn.

Informace pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů nebude v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí rozhodnutí.

Kritérium přijímacího řízení

Je zveřejněno v budově školy a na www stránkách školy http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-kriteria.html od 30. 10. 2022.

Talentová zkouška

Bude se skládat z části všeobecné a speciální. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 1. a 2. února 2023 (podle data uvedeného v přihlášce). Všeobecná část bude společná pro všechny uchazeče kmenových sportů kromě plavců, kteří budou všeobecnou část absolvovat samostatně. Speciální část bude zaměřena na jednotlivé kmenové sporty.

Časový harmonogram

7.30 hod – zahájení talentové zkoušky v budově školy v místnosti č. 122 (studovna) Po zahájení se rozejdou uchazeči s vyučujícími a trenéry na jednotlivá sportoviště, kde talentové zkoušky proběhnou (Zimní lázně, hala Datart, basketbalová hala Zelené).

Pokud uchazeč splní kritérium talentové zkoušky, pak postupuje k písemné zkoušce.

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny 3. února 2023 v budově školy a na www.gjszlin.cz/gztgm.

Rozhodnutí o výsledku talentové zkoušky bude uchazečům zasláno poštou.

Pomůcky

Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií, sportovní potřeby dle příslušného sportu.