Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Organizace

Čtyřleté tělesná výchova

Studium je určeno pro uchazeče, kteří dělají na soutěžní úrovni některý jiný než kmenový sport a chtějí být zařazeni ve třídě se sportovní přípravou.

Časový harmonogram písemné zkoušky (79-41-K/41 gymnázium čtyřleté - tělesná výchova)

Termín 13. a 14. dubna 2023

Matematika: 8.30–10.10 hodin

Český jazyk: 11.10–12.35 hodin

Pomůcky

K písemným testům si uchazeč přinese pozvánku ke zkoušce (tato bude odeslána poštou nejpozději do 14 dnů před konáním zkoušky), doklad totožnosti (jakýkoliv průkaz, který je opatřen fotografií), psací a rýsovací potřeby podle pokynů v pozvánce.

U přijímací zkoušky není povoleno používat mobilní telefon ani jakékoliv další elektronické zařízení. Tyto musí být vypnuté a uschované v tašce. Jakýkoliv zvuk z telefonu nebo použití těchto zařízení je důvodem k vyloučení ze zkoušky.

Kritérium přijímacího řízení

Je zveřejněno v budově školy a na www stránkách školy: http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-kriteria.html nejpozději 31. ledna 2023. Uchazeč jej také obdrží spolu s pozvánkou ke zkoušce.

Písemná zkouška

Bude probíhat formou jednotných přijímacích zkoušek zadávaných Centrem (organizace CERMAT zřizovaná MŠMT ČR). Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení budou konat ve dvou termínech. Dne 13. dubna 2023 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne 14. dubna 2023 se pak budou konat přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

Vyhodnocení přijímací zkoušky

V zákonné lhůtě bude na www.gjszlin.cz a v budově školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Seznam nepřijatých uchazečů nebude zveřejněn.

Informace pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů nebude v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí rozhodnutí.