Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Studijní obory

Čtyřleté tělesná výchova

kód: 79-41-K/41 - obor gymnázium ŠVP "Škola v pohybu" (nekmenoví sportovci)

Gymnaziální třídy se zaměřením na sportovní přípravu doplňují systém specializovaných škol, které pečují o sportovně talentovanou mládež.

Hlavním úkolem gymnaziálních tříd se sportovním zaměřením je skloubení povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu, jde tedy o sladění náročné gymnaziální výuky s efektivním tréninkem. Možnost sportovního růstu a dosažení vysoké výkonnostní úrovně je na gymnáziu garantováno odborným trenérským vedením a vytvořením podmínek pro náročnou sportovní přípravu. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům ucházet se o studium na jakémkoliv typu vysoké školy. Díky profesní přípravě v oblasti sportu a tělesné výchovy mají velkou šanci uspět na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením.

Kmenovými sporty na našem gymnáziu jsou atletika, basketbal, házená, plavání a volejbal. V případě těchto kmenových sportů řídí po celou dobu studia sportovní přípravu gymnázium a jeho smluvní trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Žáci jsou povinni se po celou dobu studia účastnit všech sportovních soutěží v návaznosti na školu a na příslušné zlínské sportovní kluby.

V případě mimořádně talentovaných jedinců je možné přijetí ke studiu i tehdy, jestliže se nejedná o kmenového sportovce. Tito uchazeči jsou pak zařazeni do studijního oboru 79-41-K/41 – gymnázium (dříve tělesná výchova). Učební osnovy jsou pro oba studijní obory stejné, liší se pouze hodinovou dotací sportovní přípravy (16 hodin týdně) a tělesné výchovy (3 hodiny týdně).

Pro zařazení do přijímacího řízení není nutné, aby zájemci doložili na přihlášce potvrzení dorostového lékaře.