Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Prce s textem a grafikou, ddinost, rozmazn pohybem

PremiereObsah lekce:

  • Prce s textem a grafikou
  • Ddinost
  • Rozmazn pohybem

Prce s textem a grafikou

Tento program umouje irok uplatnn v oblasti pohybliv grafiky a textu. Zkusme si nyn vytvoit zkuebn text. Pokud mme vytvoenou kompozici, nejjednodu bude, pokud si nahoe klikneme na nstroj "Horizontal Type Tool".

import-medii
Horizontal Type Tool

Tmto nstrojem pak sta kliknout do panelu "Composition" a napsat poadovan text. Pokud nco napeme, meme tento text editovat. To se provd pomoc panelu "Character", kter najdeme v prav sti pracovnho prosted programu.

import-medii
Prce s textem

Text meme vloit i jinm zpsobem. Runm pidnm vrstvy text na asovou osu. Provd se tak, e klikneme pravm taltkem do prostoru asov osy pravm taltkem a z menu, kter se nm objev, vybereme "New" a dal poloku pak "Text".

import-medii
Pidn textu pes kontextov menu na asov ose

Ukzka prce s textem

V ukzce vidte prci s textem, kdy je provedena kombinace pohybu textu ve vce smrech, je pouit efekt blur pi objevovn se textu a tak je aktivn reim rozmazn pohybem. V tomto ppad byla vyuita i tzv. "kamera" (objekt na asov ose), kter vytvoit zdnliv pohyb, a to prv proto, protoe se pohybuje kamerou. To u je ale pokroilej technika a ekneme si o n v pozdj lekci.

Get the Flash Player to see this player.

Pednastaven efekty pro text

Nejjednodum zpsobem, jak si vyzkouet zajmavou prci s textem, bude pouit hotovch pednastaven. K tmto pednastavenm zskme pstup, kdy si klikneme na mal rozbalovac menu v panelu (musme bt v panelu "Effects & Presets") a z nabdky vybereme "Browse Presets...". Opt se nm oteve Adobe Bridge, kde zase zvolme sloku "Text" a tady dal sloku, podle toho, jakho efektu chceme doshnout. Pokud mme efekt na text vybran, sta oznait na asov ose pslun psek reprezentujc nmi napsan text a dvakrt poklikat v Adobe Bridge na zvolenou poloku. Druh zpsob je ten, e uchopme v Adobe Bridge efekt (poloku) a peneseme je my pravm tlatkem na psek na asov ose. Zmny si meme prohldnout v nastaven psku s textem, kdy rozbalme malou ipku. Zjistme, e byla provedena rzn nastaven, pidny klov snmky a dal monosti nastaven.

import-medii
Vyvoln pednastaven pro text

import-medii
Adobe Bridge

import-medii
Aplikace presetu v After Effects

Pednastaven efekty vak uvaujme jako pomcku. Takov efekt si meme vytvoit sami vlastn. Ve je to o nastaven v psku s textem. Jak vidte na obrzku, je tam nastaven pro text, nastaven pro transformaci vrstvy. Lze pidvat dal poloky. Chce to vyzkouet a rzn ponastavovat. A prv pomoc pednastaven, kter vtinu udl za vs, si pak mete prohldnout, co se v nastaven dje a mn a ppadn si to podle poteby upravit dl.

import-medii
Nastaven

Ukzka prce s pednastavenmi efekty pro text

Nkolik ukzek pednastavench efektu pro text, kter byly pouity z programu Adobe Bridge pedelm zpsobem.

Get the Flash Player to see this player.


Get the Flash Player to see this player.


Get the Flash Player to see this player.

Cvien

Vytvote vlastn text a vyskouejte si rzn pednastaven efekty.

Ddinost

Tato schopnost programu usnaduje velmi prci. Ukeme si to na ppadu, kdy budeme chtt rozpohybovat npis a u nj piloen logo.

import-medii
Ddinost 01

import-medii
Ddinost 02

Na obrzku vidme ti vrstvy, dv jsou textov a tet je obrzek (logo). Kdy provedu jednoduchou animaci jedn vrstvy, tzn. provedu vertikln posun, provede se mi tento efekt pouze na t konkrtn vrtv. Pokud ale chci animovat nap. logo, jak je to v naem ppad, museli bychom pro kadou vrstvu provdt toto nastaven zvl᚝. Z tohoto dvodu je mon pout ddinost a ci tak ostatnm vrstvm, aby ddily z t, kterou jim urme. Na dalm obrzku je vidt, jakm zpsobem se to provd. Bu jednodue rozbalme poloku "Parent" a zvolme tzv. rodie (vrstva, ze kter budeme ddit) nebo se to d provst kliknutm na neka a s drenm pravho tlatka myi najet na vrstvu, ze kter chceme ddit, a pustit.

import-medii
Ddinost 03

import-medii
Ddinost 04

Video ukzka ddinosti

Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

Rozmazn pohybem

Velmi jednoduch zleitost. Provd se kliknutm na na tlatko, kter tento efekt aktivuje a pak jet zvl u kad vrstvy. Na obrzku vidme, e pokud nastavenm vyvolme pohyb textu (tady byl pohyb pouze horizontln), tak m rychleji se bude text pohybovat (m vc budou klov snmky bl u sebe a budou mt odlin parametry), tm se bude vytvet iluze pohybu vt. Ukeme si rozdl tak na video ukzkch.

import-medii
Kde se aktivuje efekt rozmazn pohybem

import-medii
Vsledn rozdl

Video ukzka rozmazn pohybem

Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

Otzky

  1. K emu lze vyut prci s textem a grafikou v AE?
  2. Ukate zpsob, jak zajmav animovat text?
  3. Co je to ddinost?
  4. Pedvete ddinost na praktick ukzce?
  5. Co je to rozmazn pohybem?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš