Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Prce s oknem Monitor, vkldn zbr na asovou osu,
prce s asovou osou, panel nstroj

PremiereObsah lekce:

 • Ovldac prvky
 • Zobrazen zdrojovho mdia v levm okn monitoru, jeho pehrvn
 • Vbr poadovanho msta v mdiu, rzn monosti vyhledn, krokovn
 • Oznaen seku mdia, vloen na asovou osu (hrub stih)
 • Monosti pehrvn asov osy v pravm okn monitoru
 • Prce s asovou osou, pesouvn blok mdia, zkracovn a prodluovn vsek
 • Panel nstroj asov osy - dal monosti editace

Ovldac prvky

Pehled ovldacch prvk levho okna "monitor".

ovldac prvky
Ovldac prvky

 • Play/Stop sputn/zastaven pehrvn zdrojovho mdia
 • tlatko tlatko
 • Step Back posune obraz o 1 snmek zptky
 • tlatko
 • Step Forward posune obraz o 1 snmek dopedu
 • tlatko
 • Set In Point nastaven vchozho bodu sthanho seku
 • tlatko
 • Set Out Point nastaven koncovho bodu sthanho seku
 • tlatko
 • Go to In Point skok na vchoz bod sthanho seku
 • tlatko
 • Go to Out Point skok na koncov bod sthanho seku
 • tlatko
 • Play In to Out pehrn sthanho seku
 • tlatko
 • Insert vloen vybranho seku na asovou osu
 • tlatko
 • Overlay vloen vybranho seku na asovou osu
 • tlatko
 • Set Unnumbered Marker vloen znaky
 • tlatko
 • Go to Previous Marker skok na pedchoz znaku
 • tlatko
 • Go to Next Marker skok na nsledujc znaku
 • tlatko
 • Loop smyka
 • tlatko
 • Safe Margins zobrezen speciln mky, vyznauje bezpenou vzdlenost od okraje pro titulky nebo samotn video
 • tlatko
 • Output nastaven zobrazen v okn "Monitor"
 • tlatko
 • Shuttle posuvnk, slou pro pevjen videa vped a zpt
 • tlatko
 • Jog koleko, slou pro krokovn videa vped a zpt
 • tlatko

Zobrazen zdrojovho mdia (videa, audia, obrzku) v levm okn monitoru, jeho pehrvn

Zobrazen zdrojovho mdia

Zobrazen provedeme dvojklikem na ikonu mdia (ne na text, to bychom tento text editovali) nebo kliknutm na ikonu/text (nzev) mdia
(tlatko drme po kliknut stisknut) + taenm do levho okna monitoru nebo pmo na asovou osu. Pot tlatko uvolnme.

Pehrvn zdrojovho mdia

Pro pehrvn slou tlatko "play" (pokud pehrvn spustme, toto tlatko se nm zmn na tlatko "stop").

okno projektu
Zobrazen a pehrvn zdrojovho mdia

Vbr poadovanho msta v mdiu, rzn monosti vyhledn, krokovn

Vbr msta, kde chceme provdt stih, realizujeme nkolika zpsoby:

 • Posouvnm posuvnku resp. kliknutm na konkrtn msto po uchopenm posuvnku (kliknutm levho tlatka myi a drenm) jej meme pohybem vlevo nebo vpravo pesunovat na libovoln msto v asov ose levho okna "monitor" a souasn sledovat, kde v mdiu se prv nachzme (pi pohybu se ihned kad zmna zobrazuje zmnou snmk). Dal monost je kliknut do kterhokoliv msta na asov ose a posuvnk se automaticky na toto pesune, souasn se v levm okn "monitor" zobraz aktuln snmek odpovdajc mstu v klipu.
 • tlatko
 • ouptko kliknutm levho tlatka myi a drenm meme ouptko pi pohybu vlevo nebo v pravo vychylovat ze stedu. Po uvolnn tlatka se opt vrt do pvodn polohy. Pokud ouptko posuneme jen mrn ze stedu na jakoukoliv stranu, zane se v levm okn "monitor" klip posouvat v pslunm smru pomalu snmek po snmku. m vce ouptko vychlme, tm rychleji se bude klip pehrvat. Jestlie ouptko vychlme do maximln polohy, dojde k rychlmu pevjen klipu.
 • tlatko
 • Koleko kliknutm levho tlatka myi a drenm meme s kolekem pi pohybu myi vlevo nebo vpravo otet. Podle rychlosti pohybu/oten dochz k posouvn klipu. Koleko slou k jemnmu vyhledn msta v klipu.
 • tlatko
 • Nastavenm konkrtnho asu resp. posun asu pohybem myi vlevo, vpravo po najet na ukazatel asu pi najet my na ukazatel asu v lev sti levho okna "monitor" se nm zobraz symbol ruky s malma ipkama na levou a pravou stranu. Kliknutm a drenm levho tlatka a souasn pohybem na levou nebo pravou stranu posouvme s asem dozadu nebo dopedu. Pokud pi najet my na ukazatel asu pouze klikneme a tlatko uvolnme, tento as editujeme. Meme run zapsat konkrtn hodnotu a pi jejm potvrzen (klvesa Enter) se nm klip nastav na zadan as.
 • tlatko
 • Krokovn pomoc tlatek "Step Back" a "Step Forward" posunujeme zdrojov video o 1 snmek dopedu nebo o 1 snmek zptky.
 • tlatko tlatko

Oznaen seku videa, vloen na asovou osu (hrub stih)

Pokud mme vybrn zatek seku (posuvnk je nastaven na poadovanm mst, v okn vidme nhled), stiskneme tlatko lev zvorky. Pak penastavme kurzor na konec vybran sti a klikneme zase na symbol prav zvorky. Tmto jsme vybrali st, kterou chceme vkldat na asovou osu. Nyn tuto st vlome stisknutm tlatka insert nebo overaly. Kdybychom chtli jet ped vloenm provst pravu, meme vybranou st penastavist. Po najet myi na jeden nebo druh konec vseku se nm zobraz symbol erven hranat zvorky s malma ipkama na levou a pravou stranu. Kliknutm (tlatko drme) a pesunem (taenm) tohoto konce provedeme zmnu. Ppadn meme znovu najt libovoln msto v klipu podle pedchoho zpsobu a opt pout symboly zvorek pro nastaven. Jemnj stih se provd u na asov ose.

tlatko
Vybran sek videa

 • Insert vloen vybranho seku na asovou osu (v mst kurzoru se vlo vybran pas a zbytek pedchozho videa bude pokraovat a po tto pasi nov vloenho videa, dojde k roztren pvodnho videa na dv sti a mezi tyto sti bude vloeno video nov)
 • tlatko
 • Overly vloen vybranho seku na asovou osu (od kurzoru dle dojde k pepisu videa vloenm novm videem v jeho dlce)
 • tlatko

Monosti pehrvn asov osy v pravm okn monitoru

Zde jsou monosti tm stejn, jako v okn levm.

Grafické znázornní okolí webu Google.cz

Odlinosti

Grafické znázornní okolí webu Google.cz
Ovldac prvky levho okna

Grafické znázornní okolí webu Google.cz
Ovldac prvky pravho okna

 • Go to Previous Edit Point skok na pedchzejc stih danho bloku videa
 • tlatko
 • Go to Next Edit Point skok na nsledujc stih danho bloku videa
 • tlatko
 • Lift odstrann vybran sti bloku videa, ponechn przdn mezery
 • tlatko
 • Extract odstrann vybran sti bloku videa, vyplnn przdn mezery posunem zbytku blok
 • tlatko
 • Trim Monitor speciln okno pro stih blok videa
 • tlatko

Prce s asovou osou, pesouvn blok videa, zkracovn a prodluovn vsek

Zkladnm smyslem asov osy je prostor pro vkldn vystiench sek ze zdrojovch mdi v podob blok, jejich uspodvn a dolaovn hrubho stihu.

Nsledujc informace pedpokldaj, e m uivatel na panelu nstroj asov osy zvolen nstroj "Selection Tool".

Pesouvn blok mdia

Jednotliv bloky lze libovoln na asov ose posunovat. Sta na kterkoliv kliknout levm tlatkem (dret stisknut) a posouvat vlevo nebo vpravo. Meme sek pesunout tak do jin stopy (nap. do Video 2 nebo Video 3, audio st zstane pi tomto pohybu ve stop stej). Stejn tak obrcen meme pesunout zvukovou stopu. Na obrzku vidme video stopu a audio stopu svzanou. Pokud bychom chtli tuto vazbu zruit a s kadou st pohybovat samostatn, klikneme na toto spojen pravm tlatkem a z kontextovho menu zvolme monost "Unlink". Od tto chvle bude kad st samostatn.

tlatko
Pesun

Pokud mme zapnutou funkci "Snap", dojde pi tsnm kontaktu s blokem dalm k pichycen bloku pesouvanho.

tlatko
Pesun s magnetickm pichycenm

Pokud chceme odstranit njakou mezeru na asov ose, klikneme na ni pravm tlatkem. Zobraz se nm tlatko s nzvem "Ripple Delete" a kliknutm na nj mezeru vymaeme.

tlatko
Vymazn mezery

Zkracovn a prodluovn blok mdia

Najedeme-li my na zatek nebo konec bloku (zobraz se nm erven zvorka s malmi ipkami na levou a pravou stranu) a pot klikneme levm tlatkem (drme stisknut), meme pohybem vlevo a vpravo mnit dlku tohoto bloku.

tlatko
Prodlouen vseku

Pi zapnut funkci "Snap", dojde pi tsnm kontaktu s blokem dalm k pichycen bloku prodluovanho (zobraz se ern linka).

tlatko
Prodlouen vseku s magnetickm pichycenm

Funkci "Snap" meme vyut tak k jemnmu stihu. erven kurzor na asov ose nastavme na konkrtn msto (v pravm okn "monitor" se zobraz poadovan snmek) a zmnou dlky vseku smrem k tomuto kurzoru dojde k pichycen zkracovanho bloku a tm pesnmu nastaven zatku nebo konce. Pokud chceme tmto zpsobem blok naopak prodlouit, tak jej nejdve prodloume odhadem vc a pak pomoc uvedenho zpsobu zase zkrtme.

tlatko
Prodlouen vseku s magnetickm pichycenm

Panel nstroj asov osy - dal monosti editace

Tonto panel roziuje monosti editace sek vloench na asov ose.

tlatko

 • Selection Tool vbrov nstroj
 • tlatko
 • Track Select Tool nstroj pro oznaen vech nsledujcch blok od danho msta
 • tlatko
 • Ripple Edit Tool nstroj pro zkracovn a prodluovn blok videa s pisunutm nebo odsunutm ostatnch blok (nevznikaj przdn msta)
 • tlatko
 • Rolling Edit Tool nstroj pro zkracovn a prodluovn blok videa s tm, e nsledujc video se ve stejnm seku jako upravovan zkrt nebo prodlou
 • tlatko
 • Rate Stretch Tool nstroj pro zkracovn a prodluovn blok videa ve smyslu zrychlovn nebo zpomalovan rychlosti asu.
 • tlatko
 • Razor Tool nstroj pro dal stih blok videa umstnch na asov ose
 • tlatko
 • Slip Tool nstroj, kter pi zachovn dlky bloku videa posouv dan video vped nebo zpt
 • tlatko
 • Slide Tool nstroj pro pesouvn danho bloku videa s tm, e ty okolo nj se budou zkracovat nebo prodluovat
 • tlatko
 • Pen Tool nstroj pro nastavovn nebo vbr klovch snmk tzv. "keyframes" nebo pravu spojovacch linek mezi nimi
 • tlatko
 • Zoom Tool nstroj pro pibliovn asov osy (se stisknutm ALT funguje obrcen)
 • tlatko
 • Hand Tool nstroj pro posouvn s asovou osou
 • tlatko

Otzky

 1. Jakm zpsobem zobrazte zdrojov mdium v levm okn "monitor"?
 2. Jak jsou monosti vyhledn pslunho msta v mdiu?
 3. Jak oznate sek videa, kter chcete vysthnout a jak jej vlote na asovou osu?
 4. V em se li prav okno "monitor" od levho a jak je mezi nimi rozdl z hlediska pouvn?
 5. Jak se na asov ose pesouvaj bloky mdia?
 6. Jak se na asov ose zkracuj nebo prodluuj bloky mdia?
 7. Co umonuje panel nstroj?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš