Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Praktick prce s kamerou, kompozin techniky

PremiereObsah lekce:

 • Kompozice zbru
 • Zlat ez
 • Dlka zbru
 • Pohyb zbru
 • Zoom (transfoktor)
 • Pravidlo osy
 • Typ zbru
 • Osvtlen
 • Vyven bl

Komponovn zbr

Kompozice zbru

Pod tmto pojmem rozumme rozmstn objekt v rmu zbru. To m vliv na divkovo vnmn, kter ve pak posuzuje tak z estetickho hlediska, jak na nj tento zbr psob.

 • Kompozice symetrick - nebo tak "stedov kompozice." Objekt je v takovm ppad uprosted obrazu, ovem lidsk mozek nevnm tuto skutenost pli pzniv. Je pro nj dokonce ruiv, protoe vtinou pozornost pitahuj dal objekty v okol a ten uprosted nm zane peket.
 • Kompozice asymetrick - je a zvltn, jak na ns psob, pokud objekt umstme mimo sted rmu zbru. Pro lidsk vnmn je tato skutenost daleko lep. Protoe se jedn o objekt vrazn, je v poad prvn, kter ns zaujme. Navc si divk pot bez ruivho vlivu objektu uprosted prohldne zbytek zbru.

Zlat ez

Nazvme ho tak jako "tetinov pravidlo", protoe obraz rozdlme na stejn tetiny ve vodorovnm smru i ve smru svislm. Tetiny ovem nemusej bt stejn souasn v obou tchto smrech, sta v kadm zvl᚝. Vznikne nm jaksi pomysln mka. V mstech, kde obraz protnaj vodorovn a svisl ry pomysln mky, dostvme velmi dleit body, do kterch se pak sname umstit objekty, kter chceme natoit.

tlatko    tlatko

Dlka zbru

Sprvn dlka zbru je v rozmen od 4 nebo 5 sekund (pro pozdj stih radji 7 a 10 sekund) a do 30 nebo 40 sekund. Nen vhodn natet tzv. nekonen zbry. Jsou vlekl a nezivn. Krat zbry ne 4 nebo 5 sekund nesta divk podn postehnout a nen zde ani prostor pro pozdej stih.

Pohyb zbru

Abyste se vyvarovali nechtnho pohybu kamery, pouvejte stativ. Pokud stativ nemte, snate se kameru stabilizovat tak, e si ji nkde polote nebo o nco opete.

Msto, abyste pohybovali kamerou ve snaze podit dynamick zbry, natejte radji statick zbry s dynamickm obsahem. Pokud u chcete pohyb s kamerou provst, nastavte kameru na svj vchoz bod, spuste naten, chvli pokejte (tato prodleva je mj. z dvodu stihu mezi jednotlivmi zbry), pak plynule provete pohyb od pomalho rojezdu pes vlastn pohyb a po pomal dojezd na koncov bod a zase chvli setrvejte v klidu, ne kameru vypnete.

Zoom (transfoktor)

Mezi nejastj chyby zanajcho kameramana pat neustl pouvn transfoktoru bhem zbr. Je poteba si uvdomit, e tuto funkci neobsahuje kamera proto, aby se s nm neustle pibliovalo a vzdalovalo, ale proto, abychom nemuseli na kamee mnit objektivky s rznou ohnickovou vzdlenost.

A k emu e vlastn slou vmna objektiv, kterou nm transfoktor nahrazuje? Je to z toho dvodu, e existuje cel ada typ zbr (pouv se tak vrazu "obrazovch pol"), kter si pomoc tto funkce kamery pedem nastavm, ne zanu zbr natet. Mezi nejastj typy zbr pat celek, polocelek a detail.

Pravidlo osy

pravidlo-osy

Toto pravidlo pedpokld jakousi smylenou osu, kter prochz nap. dvma osobami, kter spolu vedou dialog. Je to z toho dvodu, e po sesthn mus mt divk dojem, e se na sebe tyto osoby dvaj. Pokud bychom nateli z jedn strany pomysln osy a pot z druh strany, divk by pak vnmal tak, e by vidl ob dv osoby, jak se dvaj jednm smrem. Takov pravidlo plt napklad pi naten fotbalovho zpasu. Kdyby byly kamery na stadionu proti sob a stdav zabrala kad z nich zpas, divk by ztratil orientaci v prostoru.

Typy zbru

 • Velk celek - tmto zbrem pedstavujeme divkovi prosted, kter natme. Je to prostor kolem ns, kter vidme. Zbry na msto, budovy, irou krajinu, letit s pistvajcmi a odltajcmi letadly, pstav na moi s kotvcmi lodmi, silnice s proudcmi auty v obou smrech. Me se jednat tak o interiry - vrobn hala, nkupn centrum. Osoby v zbru se daj rozpoznat jen zt, nejsou pro takovto zbr hlavnmi objekty.
 • tlatko    tlatko
 • Celek - hlavn objekty a jejich okol (nap. postavy tedy v takovmto zbru od sebe dobe rozlime). Pkladem me bt uitel u tabule a kolem nj katedra a prvn ady lavic. Zbr tady vypovd nejen o konkrtnm objektu, ale tak o jeho okol, ve kterm se nachz. Pokud bychom zachytili pouze postavu bez okol, nepoznali bychom, e se o uitele vbec jedn. Je to zkrtka prostor, ve kterm se nco odehrv.
 • tlatko
 • Polocelek - rozdl od celku je ten, e objekty nebo lid, kter jsou na snmku zachyceni, nejsou vidt cel. Pokud zabrme osoby, tak maximln poet by ml bt ti. Je to pohled, jakm jsem zvykl vnmat lidi, pokud je na snmku mluvc osoba, takovmto zbrem na ni zamme pozornost.
 • tlatko
 • Polodetail - podob se polocelku, zobrazuje nap. polovinu auta. Pokud se jedn o osobu, vtinou ji ohraniuje v pase (vidme ji tedy od hlavy po pas). M na svdom umocnn kontaktu s divkem. Umouje poznat charakter osoby. Pomoc tohoto zbru zvrazujeme dan objekt.
 • tlatko
 • Detail - zabr objekty z velk blzkosti. Dochz zde k dokonal separaci od okolnho prosted, kter pestv bt pro tento moment dleit. Jedn se nap. o zbr na dopis, kdy dokeme pest text, me jt o zachycen znaky auta, lec vystelenou patronu na podlaze, podpis na dokumentu. Detail je draz na konkrtn situaci.
 • tlatko
 • Velk detail - tady ns zajm konkrtn st objektu, nap. slzy v och, as odpotavajc konec utkn, blikajc indiktor na rozbuce. elem je podntit v divkovi emoce.
 • tlatko

Osvtlen

Osvtlen je velmi dleit zleitost, kter utv celkov dojem z natoenho videa.

 • Svtlo hlavn - Toto svtlo m nejvt vliv na osvcen scny. Snman objekt osvtluje zepedu. Zpravidla se numisuje pmo ped objekt, ale mrn ze strany.
 • Svtlo doplkov - Pouv se pro potlaen stn, kter vznikaj hlavnm svtlem. Doplkov svtlo se s hlavnm svtlem nastavuje v pomru 2:1, tedy doplkov se o polovinu ztlum nebo jej posuneme do dvojnsobn vzdlenosti ne svtlo hlavn. Umstn tohoto svtla je na opan stran, ne je svtlo hlavn.
 • Svtlo kontra (zadn) - Svt za objektem proti kamee. Zvrazuje objekt, jeho obrysy.
 • Svtlo na pozad - Nasvcen pozad. Ne vude je vak nasvcen pozad mon doclit (nap. exteriry).
Get the Flash Player to see this player.

zdroj: Svtla - nasvcen scny

Vyven bl

Jedn se o nastaven zazen tak, aby bylo co nejlpe a nejvrnji docleno barevnho podn obrazu. Abychom vidli obraz tak, ja by jej vidlo v danou chvli lidsk oko. Pi naten se meme ocitnout v rznch svtelnch podmnkch, kde bude mt na osvtlen mt vliv nap. rovka, zivka nebo jin uml osvtlen, me to bt tak bleskov svtlo. Dalmi monostmi je bn denn svtlo pi zcela jasn obloze nebo den svtlo "pod mrakem" atp. Na kadou takovou situaci je poteba zazen pipravit a sprvn nastavit.

tlatko
vyven bl (zdroj: www.sjcontent.com)

Dal ten

Odkazy

Otzky

 1. Jak je rozdl mezi kompozic symetrickou a asymetrickou?
 2. Vysvtlete pravidlo zlatho ezu?
 3. Co je to pravidlo osy?
 4. Jak znte typy zbr a k emu slou?
 5. Jak druhy svtel se pouvaj pi nasvcen scny?
 6. K emu slou vyven bl?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš