Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Software II

ostatni-sinObsah lekce:

 • Aplikační software - pokračování
 • Hodnocení SW
 • Životní cyklus SW
 • Rozdělení SW podle způsobu šíření – licence
 • Svobodný software
 • Autorská práva

Aplikační software - pokračování

Bezpečnostní software

Jedná se o software, který má za úkol chránit počítač či počítačové sítě před napadením viry či hackery. Nejčastějšími typy jsou antiviry a firewally.

 • Antiviry - Byly v minulosti určené především na odstranění virů. V dnešní době se zaměřují kromě nalezení a zneškodnění virů také na hledání viru v reálném čase nebo zamezit viru, aby se vůbec do počítače dostal. Používá k tomu například rezidentních či webových štítů.
  • Příklady: AVG, NOD 32, AVAST, Kaspersky
 • Firewall - Je speciální software, který kontroluje a řídí, co projde mezi počítačem a sítí. Dokáže blokovat útoky mířené proti počítači. Aby firewall správně fungoval tak musí být také správně nastaven
  • Příklady: firewall ve Windows, Kerio

tlačítko
Microsoft Security Essential

Archivační programy

Archivační programy jsou aplikace, které dokáží zkomprimovat (zakódovat) datové soubory (ať již obsahují textové, grafické soubory nebo klasická binární data) do takové podoby, kdy je velikost těchto souborů menší v porovnání s jejich velikostí před komprimací. Samozřejmostí takovéto aplikace, je zpětná dekomprese, tedy uvedení do původního stavu tak, aniž by došlo k poškození dat. Program, který má být označen za archivační musí být schopen data komprimovat (zabalit) a dekomprimovat (rozbalit).

K čemu je komprimace?

 • šetří místo na pevném disku
 • šetří čas při přenosu dat
 • šetří potenciální poplatky za konektivitu a umožňuje rychlejší přenos takto upravených dat po síti
 • využívá logického třídění dat dle jejich typu (text, grafika apod.)
 • umožňuje dělení finálního archivu na několik souborů

Typy kompresí - V podstatě existují dva zcela odlišné principy komprimování dat.

 • Bezztrátová komrese - Tento princip se používá tam, kde si nelze dovolit jakoukoliv ztrátu dat. Jde například o data textová nebo binární (tedy spustitelné soubory *.exe atd.). Ztráta byť jednoho bitu u zmíněných souborů vede v naprosté většině případů ke katastrofě v podobě další nepoužitelnosti tohoto souboru.
 • Ztrátová komrese - Existují však také typy souborů, u kterých určitá ztráta dat nevadí. Jedná se o tzv. redundantní soubory, tedy soubory s nadbytečným množstvím informací, jejichž komprese může být i ztrátová. Jedná se především o obrázky, zvukové soubory a videosekvence. Jde totiž o to, že nedokonalostí lidského zraku nebo sluchu se mohou zdát dvě věci naprosto identické, ovšem neobsahují stejný počet informací, tedy objem bitů se u nich liší. O ztrátových kompresích mluvíme například v souvislosti se soubory typu JPEG nebo MP3, WMA atp.

Mezi hlavní parametry výkonu komprimačních algoritmů patří:

 • rychlost komprese
 • rychlost dekomprese
 • kompresní (komprimační) poměr

Nejpoužívanější archivační programy:

 • WinRAR, WinZip, 7-Zip, UltimateZip, FilZip

Hodnocení SW

 • funkčnost a variabilita
 • propustnost – objem dat a množství operací, které je schopen program zpracovat za jednotku času. Úzce souvisí s parametry technického vybavení
 • spolehlivost – jak plní požadované funkce, odolnost vůči chybám uživatele i technického vybavení
 • doba odezvy – souvisí též s technickým vybavením
 • náročnost z hlediska obsluhy – zejména uživatelská přívětivost (user friendly software)
 • úroveň dokumentace – rozsah, přehlednost, názornost
 • adaptabilita – schopnost reagovat na změny ve funkčnosti
 • portabilita – přenositelnost programu na počítač jiného typu nebo výrobce
 • cena – tvoří stále vyšší podíl na ceně celého výpočetního systému

Životní cyklus SW

 • specifikace problému – zadání problému, návrh komunikace s programem
 • analýza – vytvoření logického modelu řešeného systému
 • návrh – rozklad na dílčí problémy, návrh metody řešení
 • implementace – návrh reprezentace dat, návrh algoritmů, zápis v programovacím jazyce, ladění
 • tvorba dokumentace – s cílem umožnit snadné používání jiným uživatelům
 • testování – ověření správné funkce programu
 • provoz a údržba – odstranění zjištěných nedostatků a přizpůsobení programu dodatečným požadavkům

„Počítač udělá to, co je naprogramované, ne to, co chceme.“

Rozdělení SW podle způsobu šíření – licence

 • Public domain - programy se používají bez placení, autor se vzdal svých autorských práv (ani nemusí být jako autor uveden), pozor, neplést s licencí Freeware
 • Freeware - lze užívat programy bez placení (ne však něco měnit), autor má pořád svá autorská práva, existuje i omezený freeware, tzv. freeware pro nekomerční využití – takový program je možné využívat zdarma pro nevýdělečné účely.
 • Shareware - programy lze libovolně kopírovat a šířit, povinnost zaplatit registrační poplatek a registrovat se
 • Adware - bezplatné užívání toho software, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen, odstranění reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí, reklama bývá většinou stahována z Internetu
 • Donationware - dobrovolné zaplacení produktu, libovolný příspěvek na autorovo konto
 • Open source - za software se neplatí, k dispozici je i zdrojový kód, chráněna licencí GNU GPL, novela LGPL (Linux, GIMP, OpenOffice)
 • Plná verze - kompletní program, všechny funkce programu jsou bez omezení přístupné
 • Komerční programy - šíření za úplatu, uplatnění autorských práv
 • Demo verze - slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, nějakým způsobem je omezena funkčnost produktu, např. ukládání, zobrazování nebo zpracování
 • Trial verze - většinou plná verze produktu, u které je funkčnost omezena časově nebo počtem spuštění, smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládání programu a různých funkcí před zakoupením plné verze
 • OEM software - dodáván spolu se zakoupeným hardwarem, normální verze programu, většinou za sníženou cenu

Svobodný software

GNU General Public Licence

Svobodný software, někdy také (z angličtiny) nazývaný free software, je software, ke kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, měnit a prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou.

V roce 1984 byl založen projekt GNU a jako krédo svobodného software definoval tyto čtyři svobody:

 • svoboda používat program za jakýmkoliv účelem
 • svoboda studovat, jak program pracuje a možnost přizpůsobit ho svým potřebám
 • svoboda redistribuovat kopie programu – tzv. Copyleft licence (originální nebo pozměněná verzi programu, musí být redistribuována pod stejnou licencí pod jakou je distribuován původní program)
 • svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita

Svobodný software neznamená nekomerční. Svobodný program musí být dostupný pro komerční využití. Komerční vývoj svobodného software není ničím neobvyklým, takové programy jsou komerčním svobodným software.

Upozornění: Na produkty šířené pod GPL se nevztahuje žádná záruka, tak jako na běžný komerční software.

Autorská práva

 • chrání každé dílo (umělecké, technické i programové)
 • licenční ujednání
  • smlouva mezi vlastníkem práv a uživatelem
  • určuje za jakých podmínek lze SW instalovat a provozovat
 • porušení ujednání
  • používání neoprávněného počtu licencí
  • používání nelicencovaného SW
  • kopírování SW pro komerční účely
  • trestný čin

Samostatná práce

 1. Vyzkoušejte si zkomprimovat různá data dostupná na vašem počítači a porovnejte, jak se bude lišit velikost v jednotlivých případech.
 2. Vyhledejte k jednotlivým typům licencí příklady softwaru, které patří do dané kategorie.
 3. Vyhledejte, jaké postihy hrozí při porušení autorských práv.

Otázky

 1. K čemu slouží bezpečnostní sofware? Jak se dělí?
 2. Co je to archivace a jaké má výhody?
 3. Jak se software dělí dle licencí? Vyjmenujte a popište některé z licencí.
 4. Co je svobodný software?
 5. Jak souvisí autorská práva se softwarem?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš