Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Maskovn, maskovn prakticky

PremiereObsah lekce:

 • Maskovn - ukzka
 • Maskovn - vysvtlen
 • Maskovn - samostratn prce

Maskovn - ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Maskovn - vysvtlen

Princip maskovn si vysvtlme konktrtn na ve uveden ukzce. V tomto ppad bylo potreba natoit jeden klip se dvma zbry ze zcela stejnho msta a pod stejnm hlem kamery. Nejdve natome napklad osobu sedc z naeho pohledu vlevo, pot vpravo (kamera stle nat, nen vbec poteba ji vypnat) a pak provedeme slouen obou zbr dohromady.

Slouen se provede tak, e na asovou osu vlome n klip a pod nj do dal vrstvy/stopy umstme pln ten sam. Mme tedy dv vrstvy/stopy a v obou stopch stejn klip. Pokud tedy vypneme viditelnost prvn vrstvy/stopy (pekrv tu podtm), z naeho pohledu nepostehneme dnou zmnu. Klipu v prvn vrstv nyn nastavme viditelnost na asi 50%, abychom vidli oba klipy souasn. Ve vrstv/stop pod tmto klipem pak posunujeme s klipem doleva nebo doprava tak, abychom zskali jin asov sek.

tlatko

Jde nm o to, e v prvn prhledn vrstv/stop bude zrovna zbr na osobu sedc z naeho pohledu vpravo a v druh vrstv/stop bude po chvli pichzet te osoba a usedne z naeho pohledu vpravo. Nyn je jen poteba ob vtstvy/stopy synchronizovat tak, aby to vypadalo podobn, jako ve vslednm klipu.

tlatko

V uveden ukzce bylo clem pesvdit divka, e ob osoby jsou skuten a byly na svch mstech souasn. Jak je ale patrn, a jak u tak vme, tak tomu ve skutenosti nebylo. Jak ale pesvdit divka, e hrnek, ze kterho se napila osoba z naeho pohledu vlevo, tak z pln stejnho hrnku se poslze napije i osoba druh a jet k tomu kle, kter drela osoba prvn, si za chvli ze stolu zvedne tak osoba druh? Dky tomu, e natme ze stejnho msta a pod stejnm hlem, meme si natoit prvn st tak, aby osoba hrnek z jednoho kraje stolu vzala a umstila jej doprosted a odtud pak v druhm zbru hrnek vzala a umstila na druh kraj stolu osoba druh. O pesunu kl si povme za chvli, nyn se zamne na hrnek. Te u nm nejsp dochz, e v uritm ase se hrnek nachz na jednou mst na konci prvnho zbru a na stejnm mst se nachz zase na zaatku druhho zbru. Te jen zbv zadit to tak, aby divk nepostehl, e dolo k pechodu z jednoho zbru do druhho. To je vcelku problm, protoe velkou roli zde hraje nasvcen scny. Pokud osoba sed vlevo a pot v pravo, je patrn zmna stn. Je opravdu velmi mal, ale zcela zsadn. Prosted dostane jin odstn a tak hrnek se pi zmn nasvcen vlivem pesunu osoby jev maliko jinak. Pamatujme proto na tuto skutenost pi pokusu vytvoit obdobn klip. Je duleit jak bude ve umstno, jak budou pot dopadat stny a jak lze jet jinak dosvtlit dan prostor.

tlatko

Nyn si popeme pechod z jednoho zbru do druhho. Je jasn, e viditelnost obou vrstev mus bt 100%. Jak ale zadit to, aby byla vidt jedna st zbru z klipu ve vrstv/stop prvn a souasn i ta druh z klipu ve vrstv/stop druh, kdy ji ta prvn pekrv. K tomuto elu slou v programu masky. Maskovnm doclme prv toho, e vybran oblast, tedy poadovan st zbru z klipu v prvn vrstv/stop bude viditeln a zbytek bude zbr z klipu z vrstvy/stopy druh nebo naoupak v tto sti bude vidt do druh vrstvy/stopy na poadovan zbr z klipu a zbytek bude zbr z klipu ve stop prvn.

tlatko

tlatko

Mme tedy pipraven jeden zbr z klipu ve vrstv/stop prvn a druh zbr z klipu asov posunutho ve vrstv/stop druh. Zvolme nstroj "Pen Tool" a pomoc tohoto nstroje budeme do klipu v prvn vrstv klikat tak, abychom ohraniili osobu takovm zpsobem, aby byla vybrna jak ona, tak tak msto, kam odlo hrnek, ale tak cel deska stolu, protoe dojde k hozen kl a jejich pohybu pes celou desku stolu. Kdybychom toto neudlali a zvolili masku pouze v oblasti osoby, vidli bychom souasn dva hrnky a dva svazky kl. A sice v zbru z klipu ve vrstv/stop prvn hrnek z naeho pohledu vlevo i s klema a v druhm zbru z klipu ve vrstv/stop druh uprosted s klema v pravo. Ve druh vrstv/stop toto rozmstn zmnnch pedmt ek na to, a je zde osoba ze zbru klipu v prvn vrstv/stop za chvli umst. Pak me bet druh st zbru z klipu ve vrstv/stop druh, kde osoba sedc z naeho pohledu vpravo me pak tyto pedmty uchopit. Jet upozornn, pokud nevidme linku, kter nm vyznauje masku, musme stisknout tlatko "Toggle View Masks".

Jak ale udlat to, e se v urit chvli zbry v danch oblastech nepozorovan zamn? Toto proveden je u nronj, a to zejmna proto, e je nutn chyte vymyslet oklamn smysl divka z dvod viditelnosti zmn odstn, o kterch jsme si kali ped chvl. Maska m spoustu monost a nastaven, o kterch si v zpt ekneme. Mimo jin se doke mnit v ase. Masku meme rzn pesouvat a deformovat v prbhu plynut klipu. Toto se provd pomoc klovch snmk. Meme ct, e budeme masku animovat. Abychom olili divka, pokud nechceme, aby zpozoroval zmnu stn. Vyuijeme pchodu druh osoby a ve chvli, kdy used ke stolu, provedeme pesun masky tak, aby to vypadalo, e zmna odstn souvis se zastnnm desky stolu pichzejc osobou. Ta, jakmile used ke stolu, a tedy se nad nj nahne, vznik stn, kter se nenpadn posunuje a ke stedu stolu a pozvolna pejde i pes stojc hrnek.

Podvejme se na monosti masky:

tlatko

 • Mask Mode - chovn masky.
 • Mask Shape - slou k nastaven velikosti, tvaru a umstn masky, ale tak pi zakliknut stopek umouje zaznamenvat zmnu v ase. Pro nae ely velmi dletit
 • Mask Feather - pro ns v tomto ppad opt velmi dleit poloka, zjemuje okraje masky, doslova je rozpout, aby splynuly s okol. To nm v kombinaci s pedelm postupem umon oklamat divkovy smysly tak, aby nepostehl pechod mezi obma klipy.
 • Mask Opacity - nastaven prhlednosti masky.
 • Mask Expansion - zmna rozsahu masky. Meme bu masku zmenit nebo naopak rozit, ne jsme si natavili.

Posledn tedy zbv nastavit Mask Feather na piblin 40px a pesunout posuvnk na asov ose do msta, kdy pichz druh osoba. Zapneme stopky u Mask Shape, vlome klov snmek, pesuneme posuvnk do msta, kdy osoba sed a bere do rukou hrnek a masku upravme tak, aby byla vybrna prvn osoba, ale souasn maska nezasahovala do pohybu osoby druh. Samozejm je jet poteba pehrt si vsledek, zkontrolovat pohyb masky a ppadn jej jett dodaten upravit.

Tm je tvorba efektu u konce.

Maskovn - samostatn prce

kol

Vytvote efekt dvojrole pedvedenho v pedchoz ukzce na zklad ve uvedenho postupu.

Video k procviovn: dvojrole

Otzky

 1. K emu lze maskovn vyut?
 2. Jakm zpsobem se maskovn provd?
 3. Co je to maska a jak se aplikuje?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš