Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Svteln me z Hvzdnch vlek

After EffectsObsah lekce:

 • Tvorba efektu svtelnho mee - vysvtlen
 • Tvorba efektu svtelnho mee - samostatn prce

Tvorba efektu svtelnho mee - vysvtlen

Import zdrojovho videa

Ne se pustme do samotn tvorby efektu, musme nejdv do programu vloit video, na kterm tento efekt provdt budeme. Provedeme proto po sputn programu import videa (toto video je k dispozici dle, v oddle vnovan praktick tvorb tohoto efektu). Dle toto video umstme na asvou osu, nen poteba vytvet novou kompozici, ta se vytvo po vloen videa na asovou osu automaticky s pslunmi parametry (meme pak zkontrolovat v nastaven kompozice).

Tvorba efektu

Tento efekt je zaloen na vytvoen nov vrstvy a tato vrstva je v asovch secch zobrazovna pouze v uritm mst pomoc masky.

 • Vytvoen vrstvy - vytvome novou vrstvu oznaenou "Solid" (Layer -> New -> Solid...). V dialogovm okn, kter se nm zobraz, klikneme na tlatko "Make Comp Size", abychom ji pizpsobili kompozici a nastavme jej barvu na blou. Tato nov vrstva, kter se nm vytvo, mus bt umstna jako prvn. Mus bt nahoe ped vrstvou s videem. Jakmile ji vytvome, zneviditelnme ji (klikneme na oko v tto vrstv).
 • tlatko
 • Vytvoen masky - masku budeme vytvet pomoc nstroje "Pen Tool". Maska nm bude slouit k tomu, abychom vytvoili prozatm bl pruh v mst, kde je zobrazen me. Jednodue nastavme video do msta, odkud budeme chtt efekt vytvet a pomoc nstroje Pen Tool klikneme do jednoho ze ty roh mee. Pokud nevidme linku, kter nm vyznauje masku, musme stisknout tlatko "Toggle View Masks". Pokraujeme dle do dalho rohu, a vytvome obdelnk, kter bude obkreslovat tento me. Skonme v prvnm bod, kde jsme zaali - obdelnk se uzave. Abychom vidli vsledek, zapneme si nyn vrstvu s blou barvou a vypneme si obrysy masky. Pokud si rozklikneme tuto vrstvu, uvidme rzn nastaven a prvky vrstvy a nalezneme zde i zmiovanou masku. Pokud si rozklikneme i ji, dostaneme se do jejho nastaven.
 • tlatko

  tlatko
 • Rozpohybovn masky - nyn potebujeme doclit toho, aby se tento bl pruh pohyboval pesn v mstech, kde se pohybuje me. Chceme, aby tento bl pruh neustle pekrval me. Jedn se o asi nejpracnj st efektu, kdy budeme muset nastavovat masku snmek po snmku. V tuto chvli opt vypneme viditelnost bl vrstvy a zapneme viditelnost masky. S maskou budeme pohybovat tak, e budeme upravovat vechny tyi jednotliv rohy. Za tmto elem musme doclit toho, aby kad roek el upravovat sm. V nstrojch za tmto elem zvolme "Selection Tool". Pokud jsou vybarven tun lut vechny rohy, pohybovali bychom maskou celou. Klikneme jedenkrt pmo na jakkoliv roek. Pokud se nevybarv pouze tento, klikneme ve vrstvch kamkoliv jinam, aby se nm odznaila vrstva s blou barvou, na kter provdme tak pravy masky, a pot klikneme opt zptky na tuto vrstvu. A opt zvolme jeden libovoln roek. Te u by se ml vybarvit pouze on. V tuto chvli si zapneme tak tlatko stopek "Mask Feather" v nastaven masky, aby se nm nsledujc proveden zmny zobrazovaly v ase. Posuneme klip o jeden snmek vped a upravme masku. A tak stle dokola, dokud nebude st klipu, na kterou aplikujeme efekt u konce.
 • tlatko
 • Vyniknut efektu - pokud mme nejt잚 st prce za sebou a tedy maska se pohybuje pesn tak, aby po zviditelnn bl vrstvy a vypnut ar masky, tato bl vrstva tvoila bl psek, kter pekrv pesn msto, kde se pohybuje me, postoupme dl. Nyn vytvome efekt ze mee. Blou vrstvu s maskou nyn nkolikrt zkoprujeme (zpravidla tak 3x). U prvn vrstvy nyn nastavme parametr "Mask Feather" na hodnotu 1. U dalch kopi tuto hodnotu budeme zvyovat. U prvn kopie nastavme hodnutu asi na 10, druh kopie bude nastavena piblin na 20 a kopie . 3 nastavme na 40. Tento parametr uruje velikost prolnut vytyenho prosted maskou do prosted dalho. Pomoc vce blch vrstev a rznho nastaven doclme efektu ze.
 • tlatko
 • Zbarven mee - zbarven mee se provd tak, e v souasn kompozici vypneme viditelnost vrstvy s videem a vlome novou vrstvu, ernou, kterou zaadme pln nakonec, bude tedy posledn. Vytvome novou kompozici a do tto kompozice vlome kompozici pedelou, bude jako prvn a jako druhou vrstvu vlome opt video. Prvn vrstu s kompozic nastavme prolnn vrstev "Screen". Pidme efekt Color Correction -> Color Balance. Nastavovnm jednotlivch parametr doclme poadovanho zbarven.
 • tlatko

Tvorba efektu svtelnho mee - samostatn prce

kol 1

Vytvote efekt svtelnho mee na pedloenm videu tak, jak je uvedeno v postupu ve.

Video k procviovn: svetelne-mece

Video bez efekt

Get the Flash Player to see this player.

 

Video s efekty

Get the Flash Player to see this player.

 

Otzky

 1. Jakm zpsobem se docl efektu svtelnho mee?
 2. Jak lze ovlivnit zbarven svtelnho mee?
 3. K emu by se v tomto efektu daly vyut klov snmky?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš