Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Souboj vesmrnch lod

PremiereObsah lekce:

  • Souboj vesmrnch lod - ukzka
  • Souboj vesmrnch lod - vysvtlen
  • Souboj vesmrnch lod - samostatn prce

Souboj vesmrnch lod - ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Souboj vesmrnch lod - vysvteln

Abychom si mohli vytvoit ukzku, kterou jsme vidli, bude opt nejdve poteba zaloit si nov projekt s novou kompozic. Dle budeme potebovat importovat objekty, tedy vesmrn lod.

ae
Nhled do programu AE - konkrtn na vloen vrstvy nutn pro vytvoen pedel ukzky

Vytvoen prosted vesmru

Nejdve si vytvome na asov ose novou vrstvu typu "Solid". Provedeme nap. pomoc menu, poloka "Layer" a podpoloka "New" (podobnou nabdku meme vyvolat pmo kliknutm pravho tlatka na asov ose). Vrstvu si pojmenujeme jako "vesmr", nastavme j ernou barvu a potvrdme tlatkem "OK". Tm se nm nov vrstva vlo na asovou osu.

ae
Nastaven objektu "Solid" pro vytvoen prosted vesmru

Mme vrstvu, kter nm bude pedstavovat samotn vesmr. Jet nm vak chyb doplnit hvzdy. To provedeme pomoc nabdky menu, poloka "Effect". V rozbalovac nabdce si pot vybereme poloku "Noise & Grain" a v n podpoloku "Fractal Noise" (obdobn meme efekt vloit pomoc okna Effects & Presets). Do vrstvy se nm vlo tento efekt a bude znzorovat rozshl um. Ten je dle poteba upravit. Nejdve pomoc poloky "Transform", kde se penastav hodnota "Scale" na velmi malou hodnotu. Dle se pak uprav poloka "Contrast" na hodnotu vy a poloka "Brightness" na hodnotu zpornou. Toto nastaven provdme bu v okn "Effect Control" (ve vchozm stavu se nachz vedle panelu "Project"), kdy si klikneme na poadovanou vrstvu nebo na asov ose, kdy si poadovanou vrstvu rozbalme.

ae
Ukzka efektu "Fractal Noise" a nastaven jeho parametr

Tmto zpsobem nasimlulujeme vesmr, mme ern prosted s malmi tekami reprezentujc hvzdy. Na dal obrzku je znzornna tato vrstva jako nejspodnj, bude to vlastn pozad celho videa.

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

ae
Prosted vesmru - vsledek

Ubhajc hvzdy (iluze letu)

Nyn si pidme dal hvzdy, tentokrte vak zpsobem, kter nm navod dojem letu. Tzn. hvzdy budou ubhat kolem dokola ze vech stran scny ke stedu. Za tmto elem si vytvome novou vrstvu, opt typu "Solid" a aplikujeme na ni efekt s nzvem "CC Star Burst". Dle pak provedeme potebn nastaven v efektu, umstme si erven jezdec do zatku videa, kde chceme, aby tyto ubhajc hvzdy byly co nejviditelnj a nastavme parametry podle obrzku ne. Vidme vak, e u poloky "Speed" jsou aktivovny klov snmky. Je to z toho dvodu, e chceme, aby iluze letu navodila dojem, e nejdve hvzdy ubhaj, a se postupn zastav, tzn. let je zastaven. K tomuto elu prv musme mnit hodnotu "Speed" v ase tak, aby dolo po uritm ase (nkolika sekundch videa) k zastaven ubhn.

ae
Ukzka nastaven efektu "CC Star Burst"

Ve navc podpome tm, e souasn provedeme zmnu v parametrech vrstvy v poloce "Transform", podpoloka "Opacity". Tady nastavme klov snmky stejn v ase, jako u poloky "Speed" u samotnho efektu. Vsledkem bude to, e ubhn hvzd se zane spomalovat, ale souasn tyto hvzdy zanou mizet. Stejn efekt meme vidt nap. v serilu Star Trek, kdy se lo pohybuje subprostorem.

ae
Pouit klovch snmk v ekektu "CC Star Burst v kombinaci s parametrem "Opacity"

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

Vloen lod

Nic sloitho. Mme naimportovan soubor ship-01.psd a tento soubor pak z okna "Project" umstme na asovou osu. Dvodem, pro se jedn o soubor PSD je ten, e obrzek lodi je zbaven pozad a po vloen je tato st prhledn. Pokud bychom chtli jet provdt njak pravy, je mon si soubor otevt a dle editovat.

Vloen tohoto objektu provedeme na asovou osu dvakrt. Jednou umstme objekt do stedu scny a podruh jej umstme do pravho dolnho rohu tak, e bude mimo scnu. Navc provedeme jeho zmenen (parametr "Scale"), abychom navodili pozdji dojem, e je dal lo vce v pozad.

ae
Vloen lo ve scn

Light Burst

Pidme si dal novou vrstvu, tentokrte typu "Adjustment Layer" a aplikujeme na ni efekt "CC Light Burst". Tento efekt nm zvran poadovan let vesmrem. Nastaven parametr vidme na obrzku.

ae
Ukzka nastaven efektu "CC Light Burst"

Nutn je opt to, abychom synchronizovali parametr vrstvy "Opacity" mnc se v ase stejn, jako tomu bylo v ppad ubhajcch hvzd. Pomoc toho dojde k efektu letc lodi vesmrem a jejho postupnho zastaven.

ae
prava parametru "Opacity" v ase

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

ae
Ukzka lodi ve vesmru s aplikovanm efektem "CC Light Burst"

Pohon motor

Dle budeme chtt, aby vznikl dojem, e lo m aktivn motory, kter j umonuj let. K tomu meme vyut efetk nazvan "Lens Flare". Opt si vytvome novou vrstvu typu "Adjusment Layer" a tento efekt do n vlome. A vlome jej hned dvakrt. Kad z tchto efekt nastavme pak na jeden motor a dle donastavme hodnoty efekt podle obrzku ne.

ae
Ukzka nastaven efekt "Lens Flare"

Opt je nutn pout zmnu parametru "Opacity" tto vrstvy v ase a synchronizovat ve s pedelmi efekty. Chceme toti doclit toho, aby nejen ubhajc hvzdy zpomalily, a pln zastav a zmiz a souasn se vytrat efekt "Light Burst". Ke vemu tomuto pidme tak zhasnut motor. Proto je nutn tento parametr sedit s vrstvami uvedench efekt.

ae
Pouit parametru "Opacity" pro synchronizaci s pedelmi efekty

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

ae
Pouit efekt "Lens Flare" jako pohon motor

Posun ve vesmru a zbr na druhou lo

V tuto chvli mme projekt poeen tak, e lo let vesmrem a pomalu zastav. Dalm krokem bude pohyb scny tak, aby se zastaven lo pesunula do hornho levho rohu a vynoila se druh lo v pravm dolnm rohu. Ve je realizovno velmi jednodue pouhou zmnou parametr "Position" vrstvy v ase, tedy pomoc klovch snmk.

ae
Pohled na ob lodi ve vesmru

Na obrzku ne vidme zmnu parametr "Position" v ase pro vrstvu s jednou i druhou lod a tak vrstvy "vesmr". Abychom mohli pohybovat i s posledn zmnnou vrstvou, je nutn, abychom si ji trochu zvtili pomoc parametru "Scale". Pohyb lod je jednoduch. Nastavme si erven jezdec na asov ose do vchoz polohy, aktivujeme klov snmky, pot jezdec penastavme o mal as dle a provedeme zmnu parametr (nebo rovnou ozname vrstvu a my lod pemstme do konen polohy). Stejnm smrem, jako provdme pohyb lod, provedeme v ase pohyb i vrstvy "vesmr". Nemusme s n pohybovat stejn tolik, jako s lodmi, ale m. Vznikne tak jaksi pseudo 3D dojem, kdy budeme mt pocit, e se pohybuje kamera v scn a objekty, kter jsou k n bl (tedy lod) se pohybuj vce, ne objekty vzdlen (hvzdy ve vesmru).

ae
Nastaven a synchronizace parametr zmnnch vrstev (ob lodi a vesmr)

Vstely

Dle si vyzkoume pidat efekt vstel jedn lodi po druh. Za tmto elem vlome na asovou osu dal novou vrstvu typu "Solid". Na ni aplikujeme efekt "Beam".

ae
Parametry efektu "Beam"

Pokud si ozname tuto vrstvu, vidme, e se nm objevuj na scn dva terky. S nimi meme manipulovat bu my, nebo zmnou parametr "Starting POint" a "Ending Point". U podle nzvu je jasn, e se jedn o body ve kterch vstel zan a kon. Aby dolo k efektu vstelu, je jet nutn mnit parametr "Time". Ten u je nutn mnit v ase pomoc klovch snmk. Souasn vyuijeme parametr vrstvy "Opacity", kterm tento efekt zviditelnme po dobu vstelu a pak jej zase zneviditelnme. Jinak by nm ve vchozm a koncovm bod zstavala teka stlejcho paprsku.

ae
Prce s efektem "Beam" v ase

Pokud mme pipraven jeden vstel, zduplikujeme jet dvakrt tuto vrstvu a tu druhou a tet posuneme na asov ose tak, e budou vstely nsledovat po sob.

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

ae
Ukzka efektu vstelu ve scn

Zblesky pi zsahu

Pro dokonen je jet poteba vloit do zbru vbuch pi zsahu paprskem. Vytvome si dal novou vrstvu "Adjustment Layer" a vlome do n efekt "Lans Flare". Na obrzku vidme nastaven tohoto efektu. Pozici efektu penastavme do msta dopadu paprsku.

ae
Ukzka nastaven efektu "Lens Flare" pro vbuch

Pro efekt vbuchu je nutn v ase mni parametry. Na dalm obrzku vidme, e se jedn o parametr "Flare Brightness", "Blend With Original" a pak v poloce "Transform" parametr "Opacity". Pomoc tohto nastaven dojde k objeven ze simulujc vbuch, kter narst a pak odezn a zmiz.

ae
Prce s efektem "Lens Flare" v ase

Vrstvy pot zduplikujeme a zase na asov ose posuneme, aby po kadm zsahu paprskem dolo k tomuto vytvoenmu vbuchu.

ae
Vrstvy a jejich uplatnn v danm videu

ae
Ukzka efektu vbuch ve scn pi zsahu paprskem

Souboj vesmrnch lod - samostatn prce

kol

Vytvote pomoc piloenho souobru obdobn video, jak bylo pedvedeno v ukzce. K realizaci tohoto kolu vyuijte ve popsan zpsob.

Soubor programu Photoshop: vesmirna-lod

Otzky

  1. K emu se d vyut efekt "Fractal Noise" a kde ho najdeme?
  2. K emu se d vyut efekt "Lens Flare" a kde ho najdeme?
  3. Dokete pedvst, jakm zpsobem vytvoit efekt vstelu?
  4. Jak se d vytvoit dojem ubhajcho vesmru?
  5. K emu se d vyut efekt "Light Burst" a kde ho najdeme?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš