Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Matte Painting

PremiereObsah lekce:

  • Matte-painting - ukzka
  • Matte-painting - vysvtlen
  • Matte-painting - samostatn prce

Matte-painting - ukzka

Video ped pravou

Get the Flash Player to see this player.

Video po prav

Get the Flash Player to see this player.

Matte-painting - vysvtlen

Pravda nebo fikce? I tak by se dala uvst lekce o technice matte-painting. Clem je vytvoit fiktivn nerelnou scnu. Dvodem je nkladn een takov scny, ale mnohem astji je to z dvodu, e i kdyby teoreticky byly neomezen finann monosti, nebylo by ani v lidskch silch takovou scnu doopravdy vytvoit. Tato metoda byla ve filmu vyuvna jet ped nstupem digitlnch technologi, tehdy se najmali mali, kte poadovanou scnu nakreslili a pomoc sprvnho nastaven vzdlenosti vyrobenho obrazu a reln scny a vhodnho umstn kamery, vznikl vsledn obraz na kamee tak, jak bylo poadovno. Dnes se pouvaj modern kompozin programy, kdy se nejdve nato video, asto se to provd ped zelenm nebo modrm klovacm pozadm a pak se dan objekt penese do poadovanho msta. Toto msto nebo objekty v nm obsaen mou bt vytvoeny v nkterm ze 3D program nebo se pouije statick obraz a uprav se v grafickm editoru pomoc masek, jako je tomu v ppad na ukzky.

ae
Jednotliv vrstvy v programu AE a vodn nhled na vloen video.

Pipravme si nov projekt a novou kompozici, do kter vlome vodn video s jezerem. Dle si oteveme program Adobe Photoshop a vlome do nj fotku msta. Jak je vidt na obrzku ne, fotka je dvakrt zduplikovan a vloena za sebe. Je to proto, abychom doclili del fotky kvli pohybu kamery ve videu s jezerem. Pozdji si ve vysvtlme, nen si vak pipavme takov obrzek. Pomoc postup znmch z lekc o Phtotoshopu, vyrobme fotomont. Dle pak pouijeme masku, a provedeme zprhlednn spodn sti fotografie. Ve ulome do souboru nazev.psd a tento soubor importujeme do programu Adobe After Effects.

ae

Pi importu budeme vyzvni, abychom zvolili, jak chceme import realizovat. V poloce "Import Kind" si zvolme, e chceme "Composition" a v "Layer Options" vybereme "Editable Layers Styles". Tmto nastavenm doclme toho, e meme ve Photoshopu provdt zmny na obrzku, kter jsme vloili do After Effects.

ae

Pokud provedeme pravu, je nezbytn, abychom soubor nazev.psd znovu uloili a v programu After Effects provedli znovu nahrn tohoto importovanho souboru. Provd se to tak, e se klikne na dan soubor v okn "Project" a kliknutm pravho tlatka vyvolme kontextov menu. V nm pak klikneme na poloku "Reload Footage.

ae

Pokud mme soubor vloen do After Effects, meme jej vloit na asovou osu jako dal vrstvu. Tm, e jsme provedli pomoc masky pechod ve spodn sti obrzku, bude se takto obrzek chovat i v After Effects. Meme si jej umstit na poadovan msto, v naem ppad je to beh jezera, kdy tak vznikne dojem, jako by na behu byly vystavny budovy. Me se zdt komplikovan provdt zmny ve Photoshopu a kontrolovat vsledek v After Effects, proto je vhodn si ofotit obrazovku tak, abychom mli snmek jezera a vlome si jej do Photoshopu tak jako novou vrstvu. Tu umstme pod n upraven obrzek msta, kter tak mnohme snadnji budeme moci upravit podle poteby, aby do videa s jezerem zapadl co nejlpe.

ae

Dalm krokem je zajitn stejnho pohybu obrzku s mstem, jako je pohyb kamery. Tak dojde k dokonal iluzi, e se jedn o soust pehrvanho videa. Tady vyuijeme znalost z lekce o sledovn pohybu a pomoc "Track Point" s tm, e si pomeme pes tzv. "nulov objekty". Nulov objekty nalezneme v menu, poloka "Layer" v podpoloce "New". Vlome si na asovou osu tyto objekty dva.

ae

Provedeme tedy to, e si nejdve oteveme okno "Tracker" a pomoc poloky "Track Motion" provedeme na videu s jezerem sledovn pohybu. rven jezdec nastavme na asov ose nap. do msta zatku videa, "Track Point" umstme do kontrastnho msta (v tomto ppad bude stait pouze sledovn pozice) a spustme analzu.

ae

Kdy je analza hotova, klikneme si v okn "Tracker" na poloku "Edit Target...". Tady je poteba zvolit si, na kterou vrstvu bude sledovn pohybu aplikovno. Vybereme, e se m jednat o nulov objekt 1. Pak u jen nastavme video do polohy, kde provedeme "fotomont" obrazu s mstem na video s jezerem tak, aby scna vypadala co nejvce reln. A prv v tuto chvli tak pouijeme ddinost. Ddit bude vrstva s obrzkem msta z nulovho objektu 1. Tm se obrzek nave na tento objekt a pevezne v danou chvli jeho nastavenou trasu v prbhu asu.

ae

Druh nulov objekt je tam z dvodu, e pi pohybu kamery, kter je del, bychom si s jednm bodem nevystaili. Nulov objekt jedna se pohybuje na zklad proveden analzy sti videa. Ovem my potebujeme tento pohyb prodlouit. Proto budeme provdt druhou analzu dal sti videa. Tato analza bude provedena pomoc novho zchytnho bodu na obrazovce. Po analze se zase pohyb aplikuje na nulov objekt, tentokrte s slem dv. Pak je jet dleit nulov obejty synchronizovat a provst navzn prvnho objektu na druh.

ae

Matte-painting - samostatn prce

kol

Vytvote pomoc piloenho videa obdobnou videomont, jak byla pedvedena v pedchoz ukzce. K realizaci tohoto kolu vyuijte ve popsan zpsob.

Video k procviovn: matte-painting.mpg

Dal ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Dal ten

Odkazy

Otzky

  1. Co je to matte-painting a k emu slou?
  2. Pro potebujeme pi tto innosti vyut Photoshopu?
  3. Z jakho dvodu je zde pouito sledovn pohybu?
  4. K emu jsou tzv. "nulov objekty" a jak jsou jejich vhody?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš