Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Seznmen s programem Adobe After Effects,
jednoduch efekty a zkladn animace, import mdi

After-EffectsObsah lekce:

 • Sputn programu Adobe After Effects CS4
 • Zaloen nov kompozice
 • Pedstaven prosted programu
 • Import mdi

Program a jeho vyuit

Program, kter umouje vytvet pohyblivou grafiku, vizuln/speciln a filmov efekty. Jedn se o kompozin porogram a pouv se asto nap. s programy jako je 3D Studio MAX nebo Maya, ve kterch se vytvo trojrozmrn objekty a pot se za pomoci After Effects vn do scny.

Sputn programu Adobe After Effects

Po sputn programu Adobe After Effects CS4 se nm jako prvn objev okno se seznamem naposledy otevench projekt a s dalmi ikonami v lev doln st (ppadn klikacch npis). Na prav stran uvidme tipy dne a ve spodn prv st je monost vyhledvn tchto tip. Vrame se ale zptky ke tyem zmnnm ikonm.

Vznam jednotlivch ikon:

 • Open Project - oteven projektu vytvoenho
 • New Composition - zaloen nov kompozice
 • Design Center - odkaz na webovou strnku After Effects Help and Support
 • Browse Templates - oteve se aplikace Adobe Bridge, kde si meme vybrat template a pokliknm na nj vloit do programu AE.

import-medii
vtac obrazovka

Klikac npisy:

 • Help - on-line npovda k programu After Effects
 • New Features - odkaz na novinky programu After Effects
 • Video Tutorials - odkaz na video nvody pro program After Effects

Cvien:

Vyzkouejte si do programu vloit nabzen templates.

import-medii
Templates v programu Adobe Bridge

import-medii
Vsledn kompozice v programu AE

Zaloen nov kompozice

Provd se kliknutm na pslunou ikonu na uvtac obrazovce nebo ji meme zaloit a v pmo v programu. Tam se to provd pes nabdku menu, poloka "Composition" a dle pak "New Composition...".

import-medii
Zaloen nov kompozice

 • Basic - Jakmile provedeme tuto operaci, objev se nm nsledujc dialogov okno, kde si kompozici meme nastavit. Nejvce ns asi bude zajmat poloka "Preset". Tady mme pednastaven volby a podle druhu videa, kter zpracovvme nebo kterho chceme doshnout, zvolme z nabdky. Jinak meme nastaven provdt run, meme mnit vku a ku videa, mnit poet snmk za sekundu, rozlien, dlku kompozice, ...

import-medii
Start obrazovka 01

 • Advanced - V dal zloce tohoto dialogovho okna mme monost dalch nastaven.

import-medii
Start obrazovka 02

Po nastaven se nm nov kompozice vlo do panelu "Project".

import-medii
Nov kompozice

Pedstaven prosted programu

Pracovn prosted programu Adobe After Effects CS4

prostredi-programu
Pracovn plocha

 • Project panel tento panel slou ke zobrazovn odkaz zdrojovch mdi (zde se do projektu mdia, se ktermi pracujeme, importuj)
 • Composition panel tento panel slou ke zobrazovn vsledku va prce
 • Info panel tento panel zobrazuje rzn informace o vrstv, na kterou klikneme na asov ose.
 • Audio panel panelu uren pro prci se zvukem.
 • Effects & Presets panel informace
 • Character panel panel uren pro prci s textem.
 • Timeline panel tento panel slou k prci s vrstvami a jejich skldn do celku.

Import mdi

Import mdi meme provdt nkolika zpsoby:

 • Prvn zpsob klikneme do menu na poloku "File" a z nabdnutho seznamu vybereme monost "Import...". V tuto chvli se nm zobraz okno "Import", pomoc kterho meme prochzet disk potae a vyhledat soubor pro vloen. Jakmile mme vybrno, klikneme na tlatko "Otevt" (ppadn dvojklik na zvolen soubor) a vloen se provede.

import-medii
Vyvoln importu pomoc menu

import-medii
Vyhledn souboru pro vloen do programu

 • Druh zpsob jednodum zpsobem je najet my do prosted okna "Projekt" a dvojklikem vyvolat stejn okno "Import", jako v pedchozm ppad.
 • Tet zpsob existuje i monost vyhledat soubor pomoc jakhokoliv sprvce soubor a nslednm kliknutm levho tlatka myi jej uchopit (drme stisknut) a pesunout do okna "Projekt" (tlatko uvolnme). Zvolen soubor se pot vlo do prosted programu.

import-medii
Import souboru dvojklikem nebo pesunutm

Jednoduch efekty a zkladn animace

Efekty

Mezi nejednodu pouit tohoto programu pat napklad prava videa pomoc nstroju na zven kontrastu nebo vyven barvy. Pojme si takovou pravu vyzkouet. Zalome si nyn nov projekt s novou kompozic a vlome si do nj pslun video.

import-medii
Ukzka pravy kontrastu

Tato prava je velmi jednoduch a provedeme ji tak, e nejdve na asovou osu vlome pslun video. Sta jej jen uchopit v okn "Project" a pethnout na asovou osu. Na asov ose se zobraz jako psek, u kterho jsou vpravo rzn monosti nastaven. Jde v podstat o vrstvy podobn, jako je tomu ve Photoshopu. Akort to nejsou pouze statick obrzky, ale mohou to bt i videa. Abychom mohli na tomto vloenm videu upravit kontrast, najdeme si v prav sti v panelu "Effects & Presets" poloku "Color Correction" a tady zvolme poloku "Levels". pravu provedeme tedy pomoc rovn. Aplikace se provd tak, e meme oznait psek videa, na kterm chceme provdt pravy, a klikneme dvakrt na poadovan efekt nebo jej uchopme pravm tlatkem myi a pethneme na psek s videem. Po proveden tto operace se vedle panelu "Project objev panel Effect Controls. V tomto panelu se pak provdj nastaven a jejich zmna se projevuje ve vslednm videu na asov ose.

import-medii
Ukzka pravy kontrastu

Dal pravou me bt zmnn vyven barvy. Nastaven je mysln provedeno tak, aby byl poznat rozdl ped pravou a po prav. V relnm ppad bude provedena jemn prava tak, aby bylo dosaeno potebnho vsledku a zmna nebyla pro divka ruiv. Pokud jde o aplikaci efektu, jde o stejn princip, jako v predchozm ppad. Tady bylo pouito efektu "Hue/Saturation".

import-medii
Ukzka pravy kontrastu

Animace (ukzka)

Animac je v tomto ppad myleno napklad rozpohybovn statickho obrzku. Na tomto pklad si tak animaci ukeme.

V nsledujc ukzce bylo za kol vytvoit efekt dopadjcch novin na stl. Jedn se o patnct obrzk, kter se tmto zpsobem budou po sob objevovat. Obrzky samotn proly u fotomont a pot byly vloeny do AE ke zpracovn.

Get the Flash Player to see this player.

Animace (postup)

Kdy si zkusme vloit njak obrzek na asovou osu (me to bt i video), zjistme, e na prav stran psku, kter vloen obrzek pedstavuje, vidme njak monosti nastaven. Pokud si klikneme na malou ipku, rozbal se nm dal monost. Standardn monost je poloka "Transform". Pokud si ji dle robalme a zkusme si mnit parametry, pjdeme na to, e lze obrzek posunovat, lze jej zvtovat nebo natet. Meme jej i zprhlednit nebo pln zneviditelnit. To ve je ale statick nastaven, kter pokud navolme, zstv takov. Pokud ovem nepouijeme klov snmky. Jedn se o body, kter se v rznm ase vkldaj na asovou osu a v kadm takovm bodu me bt nastaven jin. Pokud tedy budu chtt doclit, aby se mi obrzek objevil tak, jako by dopadl na njak stl, nastavm si nejdve tento obrzek do pozice vchoz (odkud se m objevit). Tady bude mimo zbr, vidme pouze obrysy. Obrzek si nastavme do pslun pozice, zvtme si jej, aby k nm byl bl a tak jej orotujeme. Pokud mme, vlome klov snmky a pesuneme kursor na asov ose do msta, kdy u m bt obrzek na stole. Vlome (pp. dojde k vloen automaticky) klov snmky a profedeme nastaven takov, aby vsledek odpovdal naim pedstavm. Zkrtka nastavme obrzek tak, jak si jej pedstavujeme pak lec na stole. Pokud mme, zkusme si pohybovat posuvnkem. Zjistme, e od prvnch klovch snmk po ty druh dochz ke zmn. Tato zmna je linern a zatm ji nebudeme nijak vc rozebrat, e se d penstavit i jinak. Dleit je vdt, e se od klovacho snmku po klovac snmek mn hodnoty a mn se plynule. Jenom pro zjemnn dopadu novin nastavme druh klovac snmky nsledovn. Klikneme na klov snmek pravm tlatkem a jak je uvedeno na obrzku, vybereme "Easy Ease".

import-medii
Keyframe Assistant

Pro informaci jet uvdm, e ve stejnm menu lze provst nastaven z linernho pechodu na jin.

import-medii
Keyframe Interpolation

import-medii
Okno s rozpracovanou animac

Otzky

 1. K emu slou program Adobe After Effects?
 2. Jakm zpsobem mohu zat s programem pracovat?
 3. Popite prosted programu.
 4. Pedvete pravu jasu a kontrastu videa.
 5. K emu by se dala vyut animace?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš