Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Sledovn pohybu, stabilizace obrazu

PremiereObsah lekce:

  • Stabilizace obrazu
  • Sledovn pohybu

Stabilizace obrazu

Nen nic nednoduho, ne pedstavit si natoen video malou prun kamerou bez stativu. Nakonec takov ppad si ukeme v nasledujc ukzce. Jde o to, e kdy takovmto zpsobem natome zbr, bude urit do jist mry rozstesen. My jej budeme chtt upravit tak, aby vznikl dojem klidnho zbru, kter by simuloval pouit stativu.

Ukzka stabilizace obrazu

Prvn ukzka pedstavuje zbr na kolu a postupn oddalovn pohledu, kdy tak dochz k posunu kamery z tto budovy na ostatn objekty. Abychom si uvdomili, jak velk rozdl a co vlastn pi stabilizaci dje, je pouito prv tto ukzky a je zde zamen bod na budov koly, podle kterho dochz ke stabilizaci obrazu. Na ukzce se stabilizac pak vidme, e se jednotliv snmky pohybuj v ose x a y tak, aby vsledn dojem vyvolal, e budova koly zstv stle na jednom mst. V ukzce je pouita stabilizace v ose x a y, ale nen pouita stabilizace rotace. To ve lze nastavit. Ukeme si, jak jsou monosti stabilizace a vyzkoume si ji na dal ukzce v tto lekci.

Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

Vysvtlen stabilizace obrazu

Stabilizace obrazu se provd pomoc panelu "Tracker". Abychom s nm mohli pracovat, bude nejsp poteba si tento panel aktivovat. To se provd prostednictvm poloky v menu "Window" a dle pak poloka "Tracker".

import-medii
Panel Tracker

Abychom mohli stabilizaci obrazu zat, je nutn si vybrat vrstvu, na kterou chceme stabilizaci aplikovat. Kdy na vrstvu klikneme, zpstupn se nm na panelu "Tracker" tlatka "Track Motion" a "Stabilize Motion". My pouijeme to druh tlatko "Stabilize Motion".

import-medii
Panel Tracker

Po jeho odkliknut se nm oteve nov okno v mst okna "Composition" a sice s pslunou vrstvou. V naem ppad je to s videem, na kterm budeme provdt stabilizaci. Tak se do tohoto videa pid tzv. "Track Point 1". Jedn se o mal objekt s kkem uprosted a dvma tvereky kolem sebe.

import-medii
Panel Tracker

Dle pak se nm pid do vrstvy podpoloka "Tracker 1/Track Point 1" do poloky "Motion Trackers". Tady je vidt spousta nastaven, ale nen poteba provdt zmny run tady, ve se provede automaticky pi dodren uvedenho postupu.

import-medii
Panel Tracker

Stabilizace (pozice)

Nyn si vyzkoume stabilizace pouze pozice. Nejdve si posuneme terk na bod ve videu, kter m kolem sebe kontrast. V naem ppad je to bl bod na drku hrazdy. Tady terk pesuneme tak, aby kek uprosted tverc ukazoval na tento bl bod. Dle pak, jak je vidt na obrzku, ozname si poloku "Position" (.1), nastavme kurzor na zatek videa a stiskneme tlatko "Analyze Forward" (.2).

import-medii
Panel Tracker

Probhne analza, kter mapuje pohyb vloenho terku. Na obrzku meme vidt, e se vytvo cesta, kter mapuje pohyb oznaenho bodu v ase trvn videa. V ppad poteby by se daly body v ase jet run upravit, aby byl dojem co nejpesnj, ale automatika za ns udl pravdpodobn prci, kterou nebudeme dle muset bodifikovat.

import-medii
Panel Tracker

Nyn stiskneme na panelu "Tracker" tlatko "Apply" (.3) a zmny se zapou do nastaven vrstvy v poloce "Transformace". Jet pedtm nm ale vysko dialogov okno, kter se ns zept, jestli chceme zmny v pozice uplatinit v obou osch nebo v kad ose zvl᚝.

import-medii
Panel Tracker

Video ped stabilizac (pozice)

Get the Flash Player to see this player.

Video po stabilizaci (pozice)

Get the Flash Player to see this player.

Stabilizace (pozice, rotace)

Pouijeme pedchoz postup, akort v panelu "Tracker" zakrtneme volbu "Rotation". V tto chvli se nm v otevenm okn s danou vrstvou (videem) objev ne jeden, ale dva terky.

import-medii
Panel Tracker

Jeden (.1) slou pro stabilizaci pozice, druh (.2) je tam kvli monosti stabilizovat tak naklnn (rotaci) kamery. Opt terky umstme na njak kontrastn msta, zvolen je opt bl bod na drku hrazdy a pro druh terk je to zsuvka. Opt provedeme analzu a po vytvoen cesty pro stabilizaci potvrdme tlatkem "Apply".

import-medii
Panel Tracker

Video po stabilizaci (pozice, rotace)

Get the Flash Player to see this player.

Video po stabilizaci (pozice) a prav ernch okraj

Velmi jednoduch zleitost. Pouze ve vrstv videa nastavte parametr "Scale" na vy hodnotu. Tm doclte, e nebudou vidt pohybujc se okraje. K tomu dochz, protoe stabilizace pesouv pozici jednotlivch snmk tak, aby vytvoila dojem stlho obrazu videa. Tady vak bylo rozstesen pli velk a musel bt o hodn zven parametr "Scale". To se projevilo, e v zbru chyb vt st pvodnho videa v okrajch.

Get the Flash Player to see this player.

Sledovn pohybu

Jedn se o zleitost, kterou vyuijeme napklad, kdy do videa budeme chtt vloit dal objekt tak, aby vznikl dojem, e tento objekt do danho videa pat. Ve si pedvedeme na nsledujc ukzce.

Video ped sledovnm pohybu

Na nsledujc ukzce je vidt, e do videa byl vloen text. V prvn ukzce je text pouze ohranien a je nastaveno urit prolnut. Nic vc se s textem nedje, jen se vyskytuje ve videu jako takov vodoznak.

Get the Flash Player to see this player.

Video po sledovn pohybu (pozice, rotace)

V tto ukzce je ovem u pouito sledovn obrazu a to se zatrenm parametrem pozice i rotace. Vsledn text pak psob, jako by byl napsn na stn tlocviny.

Get the Flash Player to see this player.

Vysvtlen sledovn pohybu

Ke sledovn pohybu budeme potebovat tak panel "Tracker". Ten u umme vyvolat, respektive jej mme v prosted programu aktivn od pedchoz lohy. Zopakujeme si, e se to provd prostednictvm poloky v menu "Window" a dle pak poloka "Tracker".

import-medii
Panel Tracker

Abychom i v tomto ppad mohli sledovn obrazu zat, je nutn si vybrat vrstvu, na kterou chceme stabilizaci aplikovat. Kdy na vrstvu klikneme, zpstupn se nm na panelu "Tracker" tlatka "Track Motion" a "Stabilize Motion". My te pouijeme tlatko prvn "Track Motion".

import-medii
Panel Tracker

Po jeho odkliknut se nm zase oteve nov okno v mst okna "Composition" a sice s pslunou vrstvou. Tentokrt s videem, na kterm budeme provdt sledovn. Tak se do tohoto videa pid tzv. "Track Point 1" a "Track Point 2". Mal objekty s kkem uprosted a dvma tvereky kolem sebe.

import-medii
Panel Tracker

Dle pak se nm pid do vrstvy podpoloka "Tracker 2/Track Point 1 a Track Point 2" do poloky "Motion Trackers". Tady je vidt spousta nastaven, ale nen poteba provdt zmny run tady, ve se provede automaticky pi dodren uvedenho postupu.

import-medii
Panel Tracker

Sledovn (pozice, rotace)

Nyn si vyzkoume sledovn jak pozice, tak i rotace. Nejdve si posuneme terk na bod ve videu, kter m kolem sebe kontrast. V naem ppad je to zsuvka. Tady terk pesuneme tak, aby kek uprosted tverc ukazoval na pmo na ni. Dle pak, jak je vidt na obrzku, ozname si poloku "Position" a "Rotation" (.1), nastavme kurzor na zatek videa a stiskneme tlatko "Analyze Forward" (.2).

import-medii
Panel Tracker

Probhne analza, kter mapuje pohyby vloench terk. Na obrzku meme vidt, e se vytvo cesta, kter mapuje pohyb oznaenho bodu v ase trvn videa. V ppad poteby by se daly body v ase jet run upravit, aby byl dojem co nejpesnj, ale automatika za ns udl pravdpodobn prci, kterou nebudeme dle muset bodifikovat.

import-medii
Panel Tracker

Nyn stiskneme na panelu "Tracker" tlatko "Apply" (.3) a zmny se zapou do nastaven vrstvy v poloce "Transformace". Jet pedtm nm ale vysko dialogov okno, kter se ns zept, jestli chceme zmny v pozice uplatinit v obou osch nebo v kad ose zvl᚝.

import-medii
Panel Tracker

Otzky

  1. K emu lze vyut sledovn pohybu?
  2. Pedvete ukzku sledovn pohybu.
  3. K emu lze vyut stabilizaci obrazu?
  4. Pedvete ukzku stabilizace obrazu.
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš