Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Barevn korekce, filmov vzhled

PremiereObsah lekce:

 • Barevn korekce
 • Filmov vzhled

Barevn korekce

Zdrojov video k procviovn: halloween

Nastaven pracovn plochy

Pedtm, ne se pustme do barevnch korekcch na klipu, penastavme si pracovn plochu. Toho doshneme pomoc menu, kde zvolme poloku "Window" a "Workspace" a "Color Corection". Tm doclme optimlnho rozloen ovldacch prvk na pracovn ploe pro tyto operace. Mimo to, e se nm zmn rozloen prvk, dojde tak ke zmn v okn "Monitor". Opt tu jsou sice k dispozici dv nhledov okna, ale jedno je "Program Monitor", tedy okno, kter nm sprostedkuje nhled na vsledek umstn na asov ose a druh je tentokrt okno s nzvem "Reference Monitor", kter zobrazuje tak vsledek na asov ose, ale jeho pouit je specifitj.

Display Mode

V okn "Reference Monitor" provedeme zmnu zobrazen kliknutm na tlatko "Output". Zajmat ns budou pedevm poloky YC Waveform a Vectorscope. Tento monitor tedy slou k zobrazen tchto graf.

 • waveform - tento graf zobrazuje parametru aktulnho snmku v "Program Monitor". Vodorovn osa odpovd ce linie snmn (obraz se pi rastrovm snmn dl vtinou na vodorovn pruhy nazvan linie snmn - scan lines) a svisl osa odpovd amplitud signlu, protoe kad takov linie me bt penena ve form analogovho signlu. Hodnoty tmav se zobrazujou ve spodn sti a naopak hodnoty svtl se zobrazujou v sti horn.
 • tlatko      tlatko

 • vectorscope - tento graf zobrazuje hodnotu odstnu, kter je indikovan hlovou orientac, hodnota barvy je v rozsahu 0 a 360 do protismru hodinovch ruiek. Sla barvy nebo saturace je vyobrazena jako vzdlenost od stedu displeje. ern, ed a bl se jev ve stedu a temperamentn barvy se jev smrem vn displej.
 • tlatko

Aplikace efektu "Three-Way Color Corrector"

Tento efekt najdeme v okn "Effects" v poloce "Video Effects" a dle pak "Color Correction". Meme tak vyut vyhledva hned v horn sti tohoto okna a zadat nzev efektu. Aplikace pak spov v kliknut a petaen na blok videa. Pro zobrazen efektu pak vybereme v okn "Effect Controls" tento efekt, rozklikneme ho, abychom se dostali do jeho nastaven.

tlatko

 • Vyven bl a ern (dislplay mode: waveform) - provd se pomoc "Black, White, ppadn Gray Balance". U kad tto volby je obdelnek s barvou a tak kaptko. Pomoc kaptek provedeme vyven. Klikneme na kaptko u vyven ern a na "Program Monitor" vybereme na aktulnm vyobrazenm snmku barvu, kter ve skutenosti odpovd barv ern. Znamen to, e na obrazovce vidme barvu ne ernou, ale nap. tmav edou, kter m ale odpovdat ern, to co vidme, by mla bt ve skutenost ern, ale na monitoru je patn vyobrazena jako tmav ed. Kaptkem na tuto barvu ukeme a klikneme. Tm se vyv ern barva a program tak bude tuto barvu chpat jako opravdu ernou a provede korekce, kter povedou ke zlepen vslednho obrazu. Stejn postup pouijeme na barvu blou. Opt vybereme u vyven bl kaptko a na monitoru ukeme na barvu, kter m bl ve skutenosti odpovdat, a to i pesto, e barvu vnmme jak svtle edou. A naposledy pouijeme vyven ed, kter nastavme na neutrln.
 • tlatko

 • Tonal Range Definition (dislplay mode: waveform) - slou k nastaven tnovho rozsahu - svtlch mst, stednch ton a stn - pro barevn korekce. Pro to, abychom vdli, jak se rozsahy tchto t oblast mn pouijeme v horn sti efektu poloku "Output" a zmnme nastaven z "Composite" na "Tonal Range". Nyn vidme svtl msta jako barvu blou, stedn tny ed a stny ern a meme provdt zmnu rozsahu.
 • tlatko

 • HSL - tonal range (dislplay mode: vectorscope) - rozbalme ovldac prvky HLS a zvolme monost tnov rozsah ("Tonal Range"). Tady se provd barevn korekce svtlch mst, stednch tn a stn taenm za ovldac prvky nebo vloenm hodnoty z klvesnice. Znamen to tedy, e pokud budeme chtt zmnit barvy stnm, tedy oblasti, kter v pedchozm bod bude ern, provedeme pomoc ovldacho prvku "Shadows". Taenm jezdce smrem k barv tuto barvu pidvme, pro ubrn barvy thneme jezdcem v opanm smru.
 • tlatko      tlatko

 • Secondary color correction - tato volba slou ke korekcm urit barvy v klipu. Vyuv se toho, e v poloce "Center" kde je obdelnek s barvou a kaptko, pouijeme toto kaptko ke zvolen barvy, na kter budeme provdt korekce. Potom v horn sti efektu zvolme v poloce "Output" volbu "Mask". Nyn vidme vybranou barvu jako blou a ve ostatn ern. Pomoc voleb vyladme vbr podle poteby, pepneme se zpt na "Composite" a s HSL nastavme barvu.
 • tlatko

Preview

Abychom si byli jisti, e korekce jsou takov, jak si pedstavujeme, je poteba klip vyexportovat a zkontrolovat tak na televizi.

Pklad 1

Zdrojov video k procviovn: taekwondo

Get the Flash Player to see this player.

Pklad 2

Zdrojov video k procviovn: atelier

Get the Flash Player to see this player.

Ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Filmov vzhled

"Letterboxing"

Pokud bychom chtli nasimulovat opravdov filmov vzhled, potebovali bychom doshnout zobrazen klipu s dvma ernmi pruhy v okrajch obrazovky tak, aby byl vyvoln dojem irokohlho snmku. Za tmto elem bychom musli do projektu vloit tzv. "Black Video" (File -> New -> Black Video). Pedpokldme-li, e sesthan video je ve stop 1, black video bychom vloili do stopy 2 a souasn tak do stopy 3. Na ob tyto stopy s black video pak aplikujeme efekt "Crop" (Effects -> Video Effects -> Transform -> Crop). V nastaven tohoto efektu pak sta navolit parametr "Top" a u druh stopy parametr "Bottom" na hodnotu 80%.

Pouit "Levels"

Pokud chceme provst pravu jasu a kontrastu nevystame si pouze s efektem, kter toto nastaven umouje. S takovou to pravou se asto stane, e se z klipu stane ediv zleitost bez ern a bl barvy. Pouijeme efekt nazvan "Levels" (rovn). Tato funkce nm umouje provdt zmny a souasn nm zajistit, aby bl, zstala bl a ern ern. Detaily ve svtlech a stnech tak zstanou. Pokud si tento efekt rozbalme v okn "Effect controls" a klikneme na "setup", objev se nm dialogov okno s histogramem a nastavenm. Tento graf nm ukazuje celou klu odstn od ble po ernou a k nm, kter odstn je v jakm mnostv ve snmku zastoupen.

Pouit "Color Balance"

Efekt "Color Balance" (Video Effects -> Adjust -> Color Balance). Slou pro barevn korekce v klipu. V parametrech tohoto efektu nalezneme nastaven pro ervenou, zelenou a modrou sloku barvy klipu, a to zvl᚝ pro ti tov rozsahy (svtl msta, stedn tny a stny). Zatrhnutm poloky "Preserve Luminosity" kme, aby program zabrnili zmnm hodnot jasu v obraze pi zmn barvy. Tm zachovme vyven tn.

Zmken

Pomoc efektu "Gaussian Blur" (Video Effects -> Blur & Sharpen -> Gaussian Blur) meme provst zmken obrazu podobn, jako je k vidn nap. v telenovelch. Toto nastaven me, ale nemus bt douc. Lpe, ne aplikovat efekt na danou stopu je lep si vytvoit kopii stopy (tak aby identicky odpovdala originlu), na tuto novou stopu efekt aplikovat a pot zmnit parametr "Opacity" podle poteby.

Dal vylepen obrazu

Existuje jet dal zpsob, jak vylepit vzhled klipu. Provede se to tak, e video, kter mme nap. ve stop 1 zkoprujeme do stopy 2 tak, aby se dan dva seky pesn pekrvaly. Na video zkoprovan do stopy 2 aplikujeme "Blend Mode" volbu "Soft Light", kterou najdeme v "Effect Control" jako standardn efekt "Opacity". Pot jet meme snit tt stop prhlednost nap. na 70%

Pklad

Zdrojov video k procviovn: utb

Get the Flash Player to see this player.

Ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Otzky

 1. Pro a jak se ped barevnmi korekcemi mn nastaven pracovn plochy programu?
 2. K emu slou "Display Mode"?
 3. Jakm zpsobem provedeme vyven bl a ern a co to vlastn je?
 4. Pomoc kterch efekt doclme vyven barev?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš