Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Prezentace fotografi

PremiereObsah lekce:

 • Import fotografi
 • Vytvoen efektu piblen a oddlen
 • Vytvoen efektu pohybu
 • Pidn pechodu
 • Export vsledn kompozice

Cl lekce

V tto lekci vytvome prezentan video z fotografi. Nebude to ovem obyejn prolnn fotografi, pidme efekt pibliovn a oddalovn a posunu fotografii, abychom dodali scn jistou dynamiku. Postup nen sloit, jde o vyuit klovch snmk a doclen efektu, kter bude jemn, plynul a kter dod fotografim pohyb. Video je k vidn pod tmto textem.

Get the Flash Player to see this player.
(velikost videa: 5,43 MB)

Import fotografi

Sthnte si tento archv (11,8 MB), ve kterm je 9 zdrojovch fotografi upravench do rozlien 1920x1080 (FullHD). Otevete si Premieru, vytvote novou sekvenci a rozlien zadejte 1920x1080, protoe jsou fotografie nachystny do tohoto rozlien (samozejm byly oezny, protoe dn fotoapart nefot do pomru stran, kter m FullHD).

prezentace

Uvnit programu si nejprve nastavme vchoz dlku fotografie, abychom nemuseli tuto hodnotu pot sloit u vech snmk mnit. Zvolme z menu pravy>Pednastaven>Obecn, kde v okn vidme poloku pro nastaven dlky importovan fotografie hodnota je ve snmcch. Pouijeme as 5 vtein, co znamen 125 snmk, pokud jsme nastavili sprvn poet snmk pi tvorb sekvence.

prezentace

Nyn ji meme importovat fotografie petaenm soubor do programu.

Vytvoen efektu piblen a oddlen

Jako prvn pidme efekt piblen, poppad oddlen, zle na tom, kter se nm bude vce lbit u dan fotografie. Ideln by bylo ale poet obou vyvit.

Pethneme tedy snmek do asov osy sekvence a umstme jej na kraj (v pkladu je pouit snmek podzimnho lesa s nzvem autumnzlin-17.jpg). Na tomto efektu nen nic sloitho, pepneme se do okna Efekty (musme mt oznaen prv importovan snmek na asov ose) a klikneme na budk u poloky Mtko.

Na asov ose v okn Efekty se vytvo klov snmek na pozici 0 vtein, zde nechme nastaveno mtko 100 %. Posuneme kurzor na pozici 5 vtein, klikneme na teku mezi ipkami u poloky Mtko, m pidme nov klov snmek, a nastavme mtko 125 %. Zvten bude pouze lehk, aby nebyl efekt pli prudk, tuto hodnotu zvten nebo zmenen pouijeme u vech ostatnch fotografi.

Cel postup je ilustrovn v nsledujcm videu, vidme, e je jednoduch.

Get the Flash Player to see this player.
(velikost videa: 3,12 MB)

pln obdobn vytvome efekt oddlen, ovem prvn hodnotu nastavme na 125 % a druhou hodnotu na 100 %. Tento postup bude hezk napklad pro fotografii DSC_0028.jpg.

Vytvoen efektu pohybu

O nco sloitj bude efekt pohybu, kdy se pokusme pibliovat fotografii do jinho bodu ne do stedu toto vyuijeme hlavn u zvat, kde je vhodnj pibliovat ne jejich hlavu, ne doprosted fotky.

Posun vytvome opt klovmi snmky, ovem je nutno si prve uvdomit, jakm smrem budeme posouvat. Budeme vyuvat posun na 4 strany (diagonln), vdy o 100 pixel v obou smrech. Tyto postupy jsou nyn zvl᚝ rozebrny:

 • Pibliovn do pravho dolnho rohu je nutno fotografii posunout doleva a nahoru (x-100, y-100)
 • Pibliovn do pravho hornho rohu je nutno fotografii posunout doleva a dol (x-100, y+100)
 • Pibliovn do levho dolnho rohu je nutno fotografii posunout doprava a nahoru (x+100, y-100)
 • Pibliovn do pravho hornho rohu je nutno fotografii posunout doprava a dol (x+100, y+100)
prezentace

Mode zobrazovan oblast, erven zdrojov oblast.

Z obrzku tedy vidme, e musme zdroj posouvat vdy na opanou stranu, ne kam budeme chtt pibliovat (oddalovat). Zkusme si tedy pidat piblen do pravho dolnho rohu k prvn fotografii s podzimnm lesem.

Klikneme na budk u poloky Pozice a na pozici 5 vtein zmnme hodnoty o 100 pixel doleva a nahoru (odeteme). Dvme pozor, abychom vdy mli na asov ose oznaenou tu fotografii, kterou opravdu chceme mnit! Kdy si nyn pustme sekvenci, vidme, e se fotografie hezky pibliuje do pravho dolnho rohu, m dostv video zajmavj npad.

pln obdobn bychom pibliovali do ostatnch roh, vdy je pouze nutn dt pozor na smr mete pouvat pedel obrzek pro lep orientaci a pak vdy poadovanm smrem zmnit hodnoty o 100 pixel. Nkter fotografie ovem nevyaduj posun (pokud je stedn motiv uprosted), proto jej zde pidvat nebudeme.

Zde upravujeme 9 fotografi do videa, co nen takov problm, ale pedstavte si, e bychom mli 100 fotografi. Chtlo by se vm vechny upravovat zvl᚝? Pro tento el je jednoduch postup, sta na ji upravenou fotografii kliknout pravm tlatkem, zvolit pkaz Koprovat, pot kliknout na jinou a zvolit pkaz Vloit atributy. Samozejm lze oznait i vce fotografi a vkldat atributy pro vechny narz. Tmto zpsobem se veker klov snmky duplikuj, take je druh fotografie upraven.

Vytvote si tedy vdy jeden zdrojov efekt a ten pot koprujte na vechny ostatn snmky, na kter se hod.

Pidn pechodu

Nakonec pidme mezi snmky lehk prolnut, aby nebyly pechody tak tvrd. Opt si oteveme okno s pednastavenm a tentokrt zmnme hodnotu dlky video pechod na vhodnou hodnotu, nap. 15 snmk.

prezentace

Nyn u zbv jen naklikat pechod Cross Dissolve mezi vechny snmky tak, aby se prolnaly. Na konec sekvence vlome pechod Dip to Black, aby video skonilo efektnm zatmavenm do erna.

Export vsledn kompozice

Video mme hotov, zbv jen oznait nai sekvenci kliknutm na jej nzev nad asovou osou a zvolit pkaz z menu Soubor>Export>Media (Ctrl+M), kde bu vybereme nkter z preset, nebo nastavme hodnoty sami. Kadopdn je nutn nastavit rozlien na 1920x1080 pixel, hodnotu FPS na 25 snmk/s a ne pli nzkou hodnotu bitrate, aby bylo video hezk.

prezentace

Nyn mme monost bu video exportovat pmo tlatkem Export, nebo jej pidat do fronty programu Adobe Media Encoder. Pokud pouvme vcejdrov procesory a vt moduly RAM, je lep pout monost zaazen do fronty, protoe Adobe Media Encoder vyuv lpe tyto prostedky. Rovn lze v tomto programu prvn nachystat nkolik export a pot je pustit narz, aby nm jejich prbn zpracovn nebralo vkon pi prci. V programu Adobe Media Encoder nesmme zapomenout frontu spustit, jinak export neprobhne (program jej defaultn pozastav).

Otzky

 1. Jak lze doclit efektu piblen fotografie do bodu?
 2. Jak nastavit vchoz dlku importovanch fotografi?
 3. Jak nastavit vchoz dlku video pechod?
 4. Jak rychle exportovat video?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš