Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Zaloen a nastaven projektu,
pedstaven prosted programu, import mdi

PremiereObsah lekce:

 • Sputn programu Adobe Premiere CS4 se standardnm pednastavenm projektu (pedvolbou)
 • Dal monosti nastaven projektu
 • Pedstaven prosted programu
 • Import mdi

Sputn programu Adobe Premiere CS4 se standardnm pednastavenm projektu (pedvolbou)

Ne zaneme, zmnm jen na vod, e je vhodn nastavit svj projekt tak, abychom jej pizpsobili zdrojovm mdim a ne poadovanmu vstupu. Je to z toho dvodu, abychom se vyhnuli komplikacm. Tak plat, e pokud kombinujeme rzn mdia s rznm rozlienm a pomrem stran, je vhodn pizpsobit projekt pevaujcmu typu mdi. Tak je dleit vdt, e to co nastavme v vodu, u v nkterch ppadech nelze zmnit.

Po sputn programu Adobe Premiere CS4 se nm jako prvn objev okno se seznamem naposledy otevench projekt a s tema velkma ikonama v jeho spodn sti.

Vznam jednotlivch ikon:

 • New Project - zaloen novho projektu
 • Open Project - oteven projektu vytvoenho
 • Help - on-line npovda k programu

Start obrazovka 01
Start obrazovka 01

Zaloen novho projektu - okno 1 (General)

 • Action and Title Safe Area - pomoc tohoto nastaven definujeme pomocn rmky v programu, kter si pi prci meme zobrazit. Tyto rmeky slou jako vytyeb bezpen oblasti pro umstn titulk a samotnho klipu. Nap. v televizi by se mohl stt, e dojde k oezu a my neuvidme okrajov sti videa nebo budou titulky oznut nebo pli blzkou u kraje.
 • Video (display format) - jedn se o nastaven, kter ovlivuje zobrazen formtu asu vloenho videa. Nap. jestli chceme mit jeho dlku na asov ose v hodinch, minutch a sekundch nebo ve stopch a potu snmk nebo jen potu snmk.
 • Audio (display format) - jedn se o nastaven, kter ovlivuje zobrazen formtu asu vloenho zvuku na asov ose. Meme chtt mit zvuk pomoc audio vzork nebo pomoc milisekund.
 • Capture - nastaven zachytvn videa. Mme na vbr DV nebo HDV, tedy mezi digitlnm zznamem obrazu a digitlnm zznamem obrazu ve vysokm rozlien.

Start obrazovka 02
Start obrazovka 02

 • Scratch Disks - jedn se o nastaven msta na disku potae, kam bude Adobe Premiere ukldat video a audio zachycen pomoc "File -> Capture" a soubory vytvoen pi renderovn nhled nebo exportu hotovho videa. Tyto soubory ukld Adobe Premiere vdy s projektem.

Start obrazovka 03
Start obrazovka 02

Zaloen novho projektu - okno 2

Sequence Presets
Tato zloka obsahuje balky pednsataven, kter lze vyut u vtiny mdi. V sekci "Preset Description" se zobrazuj informace o nastaven tchto balk.

 • DV - NTSC - (National Television Standards Committee). Jedn se o barevnou normu pro analogov televizn vysln. Tato norma pouv 525 dk obrazu v prokldanm reimu, snmkovac frekvence je 29,97 snmk/s. Digitln obraz penen v NTSC systmu m rozlien 720x480 obrazovch bod. Pouv se v USA, Kanad, Mexiku, sti jin Ameriky, v jin Koreji, na Filipnch a v Japonsku.
 • DV - PAL - (Phase Alternating Line). Jedn se o barevnou normu pro analogov televizn vysln. Tato norma pouv 625 dk obrazu v prokldanm reimu. Snmkovac frekvence je 25 snmk/s. Digitln obraz penen v PAL systmu m rozlien 720x576 obrazovch bod. Pouv se u ns a v pevn sti Evropy (mimo Francii), tm v cel Asii, Africe, jin Americe a v Austrlii.
 • HDV - (High Definition Video). Pednastaven pro video ve vysokm rozlien. HDV zaznamenv obraz s pomrem stran 16:9 v rozlien 1280720 (progresivn, tj. 720p) nebo 14401080 (prokldan, tj. 1080i, s obdlnkovmi pixly s pomrem stran 4:3).
 • Mobile & Devices - nastaven projektu pro videa z mobilnch telefon nebo penosnch zazen jako je nap. iPod.

Start obrazovka 04
Start obrazovka 03

 • General - tato karta umonuje zmnu balku pednastaven projektu. Ovem zmnu provdjte pouze v ppad, jestlie dn z pednastaven nevyhovuje zdrojovmu mdiu.

Start obrazovka 05
Start obrazovka 03

 • Tracks - nastaven stop. Poet video a audio stop zobrazovanch na asov ose.

Start obrazovka 06
Start obrazovka 03

Pedstaven prosted programu

Pracovn prosted programu Adobe Premiere CS4

tlatko
Pracovn plocha

 • Project panel tento panel slou ke zobrazovn odkaz zdrojovch mdi (zde se do projektu mdia, se ktermi budeme precovat, importuj)
 • Monitor panel (Source Monitor, Program Monitor) tento panel m dv sti, ta vlevo slou ke zobrazovn a sthn zdrojovch mdi, ta v pravo potom ke zobrazovn vytiench blok na asov ose neboli vsledku vytvoen prce
 • Info panel pokud v panelu "Project panel" klikneme na njak zdrojov mdium, zobraz se nm o nm rzn informace typu rozlien, poet snmk za sekundu, frekvence zvukov stopy apod.
 • Timeline panel tento panel slou k prci s vystienmi bloky zdrojovch mdi (hrub stih), kde se stih dolauje, aplikuj se pechodov efekty atp.
 • Tools panel panel nstroj pro prci na asov ose
 • History panel pomoc tohoto panelu mte monost vzt urit kroky zpt
 • Effect Controls panel tento panel slou k nastavovn efekt pro jednotliv bloky vloenho videa. V zkladn sti mme monost upravovat nap. pozici videa, jeho natoen, velikost nebo tak prhlednost. Dle pak se v tomto panelu budou zobrazovat nastaven pidanch efekt. Pokud tedy do danho kusu videa pidme nkter z efekt, nap. na nastaven barev nebo svtlosti, meme v tomto panelu provdt potebn nasteven.
 • Audio Mixer panel slou k nastaven zvuku v jednotlivch audio stopch.
 • Effects panel v tomto panelu najdeme nejrznj efekty, kter maj vliv na vzhled videa nebo prci s vloenm videem. Najdeme zde tak nejrznj prolnaky, kter upravuj pechod mezi stihy v zbrech. Tak jsou tu efekty pro pravu zvuku.

Import mdi

Import mdi meme provdt nkolika zpsoby:

 • Prvn zpsob klikneme do menu na poloku "File" a z nabdnutho seznamu vybereme monost "Import...". V tuto chvli se nm zobraz okno "Import", pomoc kterho meme prochzet disk potae a vyhledat soubor pro vloen. Jakmile mme vybrno, klikneme na tlatko "Otevt" (ppadn dvojklik na zvolen soubor) a vloen se provede.

tlatko
Vyvoln importu pomoc menu

tlatko
Vyhledn souboru pro vloen do programu

tlatko
Import souboru

 • Druh zpsob jednodum zpsobem je najet my do prosted okna "Projekt" a dvojklikem vyvolat stejn okno "Import", jako v pedchozm ppad.
 • Tet zpsob existuje i monost vyhledat soubor pomoc jakhokoliv sprvce soubor a nslednm kliknutm levho tlatka myi jej uchopit (drme stisknut) a pesunout do okna "Projekt" (tlatko uvolnme). Zvolen soubor se pot vlo do prosted programu.

tlatko
Import souboru dvojklikem nebo pesunutm

kol

Nastevte projekt pro HDV s 25 snmky/s. Pomr stran bude 16:9 v rozlien 1280720. Pipravte 5 video stop a 2 audio (stereo) stopy.

Dal ten

Odkazy

Otzky

 1. Jakm zpsobem zalome nov projekt?
 2. Jakou normu byste zvolili pro nae zem?
 3. K emu slou "Monitor Panel"?
 4. Kam se do pracovnm prosted vkldaj vystien pase?
 5. Popite zpsoby importu mdi do projektu.
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš