Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Vytvoen a editace statickch a dynamickch titulk

PremiereObsah lekce:

 • Tvorba titulk
 • Aplikace efekt na titulky
 • Titulky a klov snmky
 • Vytven titulk - samostatn prce

Tvorba titulk

Aplikace Adobe Premiere CS4 umouje tak tvorbu titulk a jejich vkldn na asovou osu. Pokud tedy chceme njak vytven klip otitulkovat, klikneme v menu na "File", zvolme "New" a z nabdky, kter se nm oteve vybereme "Title...". Nsleduje dialogov okno, ve kterm mme monost nastaven rozlien, potu snmk za sekundu a pomru stran Aspect Ratio. Posledn monost v tomto dialogovm okn ja pojmenovn si vytvenho titulku. Toto dialogov okno je pednastaven podle projektu, take nen poteba provdt zmny, jen v ppad, pokud bychom to z njakho dvodu potebovali. Zadme nzev a klikneme na "OK".

titulky-01

Nyn se nm zobraz okno "Titler", kter je soust Adobe Premiere CS4.

titulky-01

 • Title Tools tyto nstroje slou k tomu, abychom mohli pst text, a to ve form jednoduchho dkovho textu nebo textu odstavcovho. Dle je zde monost zvolit nstroje, ktermi vyzname cestu, kterou text bude koprovat. Slou tak pro tvorbu rznch geometrickch tvar.
 • Hlavn panel nstroje Titler jedn se o oblas, do kter peme text a dle s nm manipuluje. Je to pro ns nhled, jak bude titulek ve vytvenm klupu vypadat.
 • Title Properites v tomto mst nastavujeme vlastnoti vytvenho textu. Volme si zde druh psma, jeho velikost, tlouku, sklon, barvu a dal nastaven.
 • Title Styles peddefinovan nastaven textu. V podstat hotov balky, kter vybereme jednm kliknutm, nen poteba sloite nastavovat nkolik vlastnot jednotliv.
 • Title Actions tato skupina nstroj slou pro vyrovnvn a rozmsovn vytvoenho textu v oblasi hlavnho panelu.

Nejednodu zpsob vytvoen titulku je volba nstroje "Type Tool" a kliknut do okna s nhledem. Pot klikneme do okna s nhledem a v mst kliknut rozblik kurzor a vy mete zt pst text. Jet pedtm je ale vhodn zvolit si vhled vslednho titulku, v tomto ppad nejednodueji pomoc pednastavench styl, ppadn run na prav stran v "Title Properties".

Pot, co mme titulek vytvoen, sta jen kliknout na kek a okno "Titleru" zavt. Nmi vyroben titulek bude nyn soust polka "Project"

titulky-01

Aplikace pechodovch efekt a animac na titulky

Provd se stejn, jako kdy chceme vloit pechodov efekt mezi bloky videa, ppadn na jejich zatek nebo konec. Tot plat o animacch. Aplikace animac na titulky se provd stejn jako v ppad aplikace animac na samotn bloky videa. Tato problematika je popsna v kapitole o pechodovch efektech a animacch, tady se budeme vnovat pouze praktickm pkladm.

Pechodov efekty v titulku

Zdrojov video k procviovn: halloween

kol 1

Provete ve zdrojovm videu pidn nsledujcho efektu na titulek.

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Postup je velmi jednoduch. Vytvome si titulek, ten se nm objev v panelu "Project". Z tohoto panelu jej vlome (stejnm zpsobem jako nap. video) na asovou osu do stopy, kter je nad stopu s vloenm videem. Nsledn u jen sta na titulek aplikovat pechodov efekt prolnut z jedn i druh strany.

Titulky a klov snmky

Vyuit klovch snmk pro titulky je v pln stejn jako v pedchoz kapitole o animacch nap. pro obrzky. I zde meme v okn "Effect Controls" nastavovat pozici, velikost, rotaci, a prhlednost. Jakm zpsobem rozpohybovat titulky si proto ukeme pouze na pklady.

kol 2

Provete ve zdrojovm videu pidn titulk podle nsledujc ukzky.

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Pidn titulku do videa nen u dn problm. Otzkou ale zstv, jak jej uvst do pohybu. To se e pomoc klovch snmk. Princip je upln stejn jako v ppad animac. Meme ct, e animujeme titulky. Umstme si tedy titulek do stopy, kter je nad stopou s videem. Klikneme na titulek a podvme se do nastaven panelu "Effect Controls". erven jezdec umstme na msto, odkud chceme, aby byl titulek viditeln na videu. Klikneme na stopky u parametru Position. Tm vlome klov snmek. Pak penastavme jezdec na msto, odkud chceme, aby pestal bt vidt. Pak u jen umstme erven jezdec na zatek titulku a nastavme velkou hodnotu tak, aby byl titulek mimo zbr, aby nebyl vidt. Pehrvnm videa tak erven jezdec putuje od klovho snmku, kde je pozice nastavena mimo zbr do pozice, kdy se ustl na obrazovce. Pak naraz na dal klov snmek a od tohoto se bude titulek z obrazu zase ztrcet. Bude pokraovat stejnm smrem, jako se objevil. To ovem za pedpokladu, e na konec titulku umstme posledn klov snmek, kde bude hodnota zase nastaven tak, aby titulek nebylo vidt. Tentokrte vak bude umstn mimo zbr na opan stran.

kol 3

Provete ve zdrojovm videu pidn titulk podle nsledujc ukzky.

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Posledn kol nen nic jinho, ne v podstat kombinace kol pedelch. Udlme tedy stejn postup jako v pedchozm ppad. Pot si do projektu vlome jet tzv. "Color Mate", co bude statick obrzek, jednobarevn plocha o velikosti stran jako mme nastaven projekt. Titulky mme vloeny na asov ose tak, aby fungovaly stejn jako v pedchozm ppad. Mezi stopu s videem a stopu s titulky vak pjde jet stopa s tmto objektem. Pokud ve takto nastavme, budeme vidt jen barevnou plochu a na n titulek. Proto je poteba ploku zmenit tak, aby byla pouze pod titulkem. To se provede kliknutm na ni (jde v podstat o obrzek) a podvme se do panelu "Effect Controls". Tady pomoc parametru Scale (musme vypnout ovem Uniform Scale, aby se souasn nemnila jak ka, tak i dlka) toto nastavme. Nyn pomoc paramatru Position umstme plochu pod titulek a jet malinko zprhlednme, tak na 90 nebo 80 %. Plochu na asov ose rozme, aby byla o nco del jako titulek a pot doplnme z obou stran pechodovm efektem prolnut.

Otzky

 1. Jakm zpsobem do videa pidme titulky?
 2. Vysvtlete, jak se do titulk ve videu pidvaj pechodov efekty?
 3. Meme v tomto programu titulky rozpohybovat? Jak?
 4. Jak lze ovlivnit vzhled vloench titulk?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš