Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Video & audio efekty, prce s video & audio efekty

PremiereObsah lekce:

 • Video & audio efekty
 • Efekty a klov snmky
 • Jak provst pravu jasu, kontrastu a barev?
 • Jak provst zmnu barvy?
 • Jak odstranit um z natoenho videa?
 • Jak provst cenzuru?

Video & audio efekty

Zdrojov video k procviovn: halloween

Pomoc efekt v podstat roziujeme zkladn nabdku panelu "Effect Controls". Po pidn nkterho z efekt se efekt zobraz v uvedenm panelu, kde ve vtin ppad lze upesnit jeho nastaven podle naich pedstav. V ppad, e dn dal nastaven nem, je zde monost tlatkem (fx) efekt deaktivovat, nemusme jej hned vymazat.

tlatko
Panel Effect Controls

Aplikace efekt

Aplikace efekt je stejn jako u efekt pechodovch. Nejdve rozklikneme seznam efekt (ten nalezneme v panelu "Effects") a z nabdky druh efekt vybereme poadovan podefekt, tzn. zvolme nap. "Video Effects" a vybereme si sadu efekt "Adjust". Konkrtn pak zvolme efekt "Auto Contrast", klikneme na nj (tlatko drm stisknut) a taenm na asovou osu jej umstme na poadovan bloky videa (tlatko uvolnm). Po petaen se efekt na blok videa aplikuje a my se meme podvat do zloky "Effect Controls" na jeho nastaven.

tlatko
Aplikace efekt

tlatko
panel Effects

Efekty a klov snmky

Vyuit klovch snmk pro efekty je shodn jako v kapitole o animacch. Efekty nemus bt po jejich aplikaci nutn nastaven, a u automaticky nebo dodatn runn, na potebnou hodnotu jejich parametr po celou dobu trvn bloku videa. S klovmi snmky meme zajistit zmnu tohoto nastaven v ase, tedy efekt mn sv hodnoty podle toho, jak to vyaduje situace.

Jak provst pravu jasu, kontrastu a barev?

prava jasu, kontrastu a barvy je asi jedna z nejzkladnch prav natoenho videa. Stejn tak jako pozen fotografie dle upravujeme v potai proto, abychom doclili co nejlepho a nejvrnjcho vslednho obrazu, potebujeme upravit i natoen video. Rozdl je pouze v tom, e se nejedn o jeden obrzek, ale hned nkolik obrzk za sekundu po uritou celkovou dobu. Pokud se podvme na obrzek ne, vidme, e v lev sti je obrazu upraven a v prv nen. V prav sti je obraz tmav a je pln edi. Abychom doclili vylepen obrazu, vyzkoume si nejjednodu efekty k tomu uren.

Co se tk pravy barev, tto problematice je pak podrobnji vnovan lekce s nzvem "Barevn korekce, filmov vzhled".

tlatko
ukzka pravy videa pomoc efekt

Monosti pravy jasu, kontrastu a barev

 • Automatick efekty - Jsou nejrychlejm zpsobem, jak doclit pravy videa. Tyto efekty nalezneme v panelu "Effects", poloka "Video Effects -> Adjust". V tto podsloce najdeme efekty na takov nastaven a pravu videa.
  • Auto Contrast - Automatick kontrast. Pokud se budeme chtt o videu, resp. o obraze, kter vidme, dozvdt njak informace, bude ns urit zajmat tzv. histogram. Histogram graf, kter ns informuje o etnosti odstn (jas) v obraze. k nm, jak je jejich rozloen v obraze. Pi pouit automatickho kontrastu program zkontroluje histogram, jeho jednotliv sloky (nap. RGB), najde nejtmav a nejsvtlej barvu a penastav hodnoty tak, aby vsledn histogram vech sloek vyploval celou plochu. Dojde tedy k roztaen histogramu. Najde se nap. nejtmav barva v oblasti modr a nathne se a do konce plochy. Souasn se ovem natahuj i ostatn sloky, tedy zelen a erven. Na opanm konci se provede to sam. Najde se napklad barva v oblasti erven, rozthne se ke konci plochy a zbyl dv sloky se nathnou o stejnou vzdlenost. Tm je zachovna vsledn barva obrazu, nezmn se. Vsledkem tohoto efektu je odstrann edi a zven kontrastu videa. Nap. zaedl bl se penastav na nejblej monou barvu a zaedl ern na nejernj monou.
  • tlatko
   Aplikace efekt

   tlatko
   zmna histogramu po aplikaci efektu
   zdroj: www.dpreview.com

  • Auto Levels - rovn automaticky. Jedn se o velmi podobn efekt jako je automatick kontrast. Program opt provd zjiovn informac o videu a nastavuje hodnoty tak, aby v grafu nezstvala przdn msta a histogram zabral celou plochu. Rozdl je ovem v tom, e toto nastaven se provd pro kadou barevnou sloku (nap. RGB) zvl᚝. Jednotliv sloky jsou nastavovny, aby kad z nich vyplovala celou tuto plochu, tzn. erven, zelen i modr sloka se upravuje samostatn. Histogramy se tedy natahuj kad o jinou hodnotu. Tentokrt dojde ke zmn nejtmavho a nejsvtlejho msta nsledovn. Najde se nejtmav bod v obraze (na barv nezle) a penastav se na barvu ernou, s nejsvtlem bodem (opt nezl jak barvy je) se provede to sam, nastav se na barvu blou. Tm tedy dojde k odstrann zaedlch mst i barevn korekci obrazu videa.
  • tlatko
   Aplikace efekt

   tlatko
   aplikace automatickch rovn
   zdroj: www.photographysavvy.com

   tlatko
   ukzka histogramu
   zdroj: www.davidfenwick.co.uk

  • Auto Color - Automatick barva. Tato volba by mlo poskytovat spolehlivj vsledky ne automatick kontrast a rovn automaticky. Jedn se toti o efekt, kter nastavuje souasn kontrast a barvy, ale odlinm zpsobem. Nevyhledv stny, stedn tny a svtla v histogramu kanl, ale pmo ve skutenm obraze.
  • tlatko
   Aplikace efekt

 • Efekt "Jas & Kontrast" - Tento efekt nen nic jinho ne prce s histogramem. Provd se pro vechny sloky (nap. RGB) souasn. Pi aplikaci tohoto efektu a zobrazen jeho nastaven meme tedy provdt zmnu jasu a kontrastu. Co se pi tom s obrazem dje? Pokud provdme pravu jasu, dochz k posunu histogramu na jednu nebo druhou stranu, tzn. posouvme etnosti konkrtnch jasovch sloek bl k tmavm mstm nebo tm svtlejm. Tm dochz i ke zmn obrazu videa. Kontrast nm zase v histogramu provede jeho roztaen nebo staen, tzn. bu se sname zhustit etnost k jednomu mstu nebo ji roztahujeme dl od sebe a tm vlastn vyplujeme plochu celho grafu.

 • tlatko
  posun histogramu vlivem zmny jasu
  zdroj: www.outthereimages.com

  tlatko
  pklad nastaven jasu a kontrastu u efektu

 • rovn - O rovnch u tady byla zmnka v souvislosti s automatickmi rovnmi. Podvejme se nyn jak lze pout tento efekt a jak si jej nastavit run. Na obrzku vidme, e je zde monost nastaven jednotlivch sloek seln. Jinou monost je kliknut na tlatko "Settings..." u tohoto efektu.
 • tlatko
  Aplikace efekt

  Settings...

  Pi kliknut na toto taltko se nm objev dialogov okno, ve kterm mme monost nastavovat rozsah histogramu pomoc posuvnch zarek, ppadn tak seln a to bu pro vechny sloky dohromady (upravujeme tak kontrast obrazu) nebo pro jednotliv sloky zvl᚝ (zmna se tak bude tka i barevnho vzhledu).

  tlatko
  Aplikace efekt

Jak provst zmnu barvy?

Zdrojov video k vyzkouen: zmena-barvy

Ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Postup

Pro zmnu nkter barvy v poadovanm videu si uvedeme jednoduch dva efetky.

 • Change Color - Pidnm tohoto efektu se nm nm v panelu "Effect Controls" objev tento efekt s pslunmi monostmi nastaven. Ns bude nejvce zajmat poloka Color To Change. Tady mme monost nastavit barvu, kterou budeme chtt zmnit. Meme to provst kliknutm na tvereek s prv zvolenou barvou a nastavit barvu run. Efektivnj bude pout kaptko, kter najdeme hned vedle tvereku. Pak u jen sta najet na video, zvolit pslunou barvu a potvrdit. Nyn si vyzkoume mnit poloku Hue Transform. Tm bude dochzet ke zmn zvolen barvy. Dle pak mme monost nastavovat nap. sytost zmnn barvy a toleranci, kter vymezuje, do jak mry se bude zvolen barva mnit. Vhodnou pomckou je pepnut do masky, kter zobrazuje zahrnut msta v barv bl a ostatn ern.

tlatko
Aplikace efektu Change Color

 • Change to Color - Druh efekt je velmi podobn tomu pedchozmu. Rozdl je v podstat ten, e si zvolme nejen barvu, kterou chceme zmnit. Mme zde monost nastavit si i barvu, do kter bude zmna probhat. Opt jsou tady dal monosti nastaven jako je tolerance nebo jemnost efektu. Soust je tak pepnut do masky.

tlatko
Aplikace efekt Change to Color

Jak odstranit um z natoenho videa?

Zdrojov audio k vyzkouen: audio-efekty

Ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Postup

K tomu, abychom z nahrvky odstranili um na pozad, slou nap. efekt DeNoiser, kter si pidme do audio stopy. Po kliknut na tuto audio stopu pak vidme v panelu "Effect Controls".

 • Bl linka - Audio spektrum.
 • lut linka - Spodn hranice umu.
 • Zelen linka - Nastaven offsetu.
 • Noise floor - Spodn hranice umu, je uvedena v decibelech a v prbhu pehrvn videa se penastavuje.
 • Freeze - Toto nastaven "zmraz" nastaven Noise floor na urit hodnot. Je vhodn tuto volbu zatrhnout, jestlie se neustle zvuk mn nebo je stdav. Video nechme chvli pehrvat a a se hodnota ustl, zatrhneme.
 • Reduction - Jedn se o mnostv snen hluku v decibelech.
 • Offset - Vyrovnn, monost nastaven pitn nebo odetn od automaticky nastavovan hodnoty. Umonuje nastaven zpesnit, pokud se tak neda pomoc automatiky.

Uveden ukzka byla vytvoena pomoc nastaven uvedenho na obrzku.

tlatko
Aplikace efekt

Jak provst cenzuru?

Zdrojov video k vyzkouen: cenzura

Ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Postup

K tomu, abychom doclili tohoto efektu, budeme potebovat dva efekty. Crop a Mosaic. To vak jet nen ve. Abychom mohli efekt pout, budeme si muset zdublikovat video ve stop prvn do stopy druh. Tyto efekty pak aplikujeme na stopu druhou.

 • Crop - Tento efekt provede oezn videa.
 • Mosaic - Vytvoen mozajky z videa, na kter efekt aplikujeme.

Nam clem je vytvoit kostikovan obraz v mst, kde je na krabice od cigaret jej nzev. Po celou dobu budeme pracovat s videem ve druh stop. Tam v tuto chvli aplikujeme efekt Mosaic a nastavme hodnoty podle obrzku ne. Nyn se nm vytvoily kostiky obrazu na cel ploe videa, kterou vidme. Aby byly kostiky jen v uritm mst, oeeme takto upraven video pomoc efektu Crop. Nastaven na obrzku si nebudeme vmat, toto nastaven se toti v prbhu asu mn, je tedy pouito klovch snmk. Nejdve provedeme zpsobem, e si video nejdve nastavme tak, abychom mli krabiku uprosted zbru. Pot nastavme hodnoty u efektu Crop tak, aby byly kostiky jen v mst npisu. Toto meme provst bu zadnm slench hodnot nebo rychlejm zpsobem, kdy my klikneme na efekt v panelu a objev se nm ormovn (oezn) videa. Vidme tedy jeho hranici. Pokud na ni najedeme my a klikneme na linku nebo body, meme pri stiskutm levm tlatku s tmito linkami pohybovat. Tm se souasn mn i seln hodnoty v panelu pro nastaven efektu. Pokud mme, zkusme efekt nastavit tak, aby vdy pekrval npis, i kdy se bude zbr mnit. Potebujeme proto aktivovat klov snmky, tedy zapnout ikonu budku u vech tyech hodnot efektu Crop (Left, Top, Right, Bottom). Te pokud posuneme video zpt nebo dopedu, meme oezn posunovat podle poteby, aby vdy pekrvalo npis. Cel oez se d uchopit kliknutm leveho tlatka (a drenm) na sted tohoto oezu a pot s nm pohybovat na potebn msto. Dle pak se d nastavovat podle poteby dlky jednotlivch stran. Zkusme tak kprojt cel video a doclit toho, aby byl npis vdy rozkostikovn.

tlatko
Aplikace efekt

Otzky

 1. Kde najdeme efekty a jak se aplikuj na video?
 2. Jak je nejrychlej zpsob pravy vhledu jasu, kontrastu a barev videa?
 3. Co se s videem dje, kdy pouijeme efekt Brightness & Contrast?
 4. Jak se d doclit zmny barvy ve videu?
 5. Jak lze odstranit z nahrvky um?
 6. Vysvtlete postup pro aplikaci cenzury ve videu?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš