Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Digitln zaznamenvn obrazu, zachytvn videa

PremiereObsah lekce:

 • Digitln zaznamenvn obrazu
 • Jakou kameru vybrat?
 • Zachytvn (Grabovn/Capturing)

Digitln zaznamenvn obrazu

Jedn se o zpsob zachycen svtelnho zen pomoc pstroje zvanho snma. Tento snma je na svtlo citliv a podle jeho intezity jej pevd na elektrick nboj, kter se dle nat jako napov signl. Mme tedy analogov signl, kter pomoc analogov digitlnho pevodnku pemnme na seln (digitln) daj. Nelze vak zachytit a pevst veker informace z dopadajcho svtla, proto se nkter sti obrazu dopotvaj. Pot jsou data uloena na pamov mdium v podob nul a jedniek.

Svtlo se ped dopadem na snma upravuje jet pomoc soustavy oek, zrcadel nebo jinch optickch prvk. Clem je svtlo (obraz) zvtit, zmenit nebo jinak upravit, ppadn zeslit.

Snma CCD (Charge Coupled Device nbojov vzan prvek)

Jedn se o kemkov pltek citliv na svtlo. Vyuv se zde principu fotoelektrickho jevu, tedy e dopadajc zen uvoluje z povrchu nkterch ltek (jedn se pedevm o kovy) elektrony a tyto elektrony pak mohou penet elektrick proud v obvodu. U CCD snma je vak rozdl v tom, e nemme elektrodu, kter by uvolnn elektrony odvdla pry. Je izilovan pomoc tenk vrstvy oxidu kemiitho SiO2. Elektroda tak uvolnn elektrony dr (akumuluj se zde jako nboj). Takovto elektrody jsou umstny pod jednotlivmi body snmae. Elektrony se pak vlivem dalch dj v CCD snmai posouvaj podl dalch elektrod smrem k vstupnmu zesilovai, kter pak zesl mal proud odpovdajc potu zadrench elektron v jednotlivch bodech na vhodnou rove napt pro dal zpracovn obrazu.

tlatko
CCD snma (zdroj: CCD kamery pro astronomii)

Snma CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductors)

Tento ip funguje na stejn principu jako snma CCD. Rozdl je ten, e elektrick nboj neodchz z ipu pomoc jedn sbrnice, ale je odvdn z kad snmac buky ipu zvl᚝. M men odbr energie a nklady na jeho vrobu jsou men. Dve byla dostupn tzv. pasivn varianta, kter nedosahovala kvalitnch obrazovch vsledk. S pchodem varianty aktivn se zaaly tyto typy snma objevovat i v profesionlnch zazench, tedy zazench vy kvality.

Jakou kameru vybrat?

Pokud se rozhodujete koupit si videokameru, ale nevte, jak parametry by mla mt, je poteba si odpovdt na nsledujc otzky.

 • Potebujeme kameru pro pleitostn domc pouit nebo na profesionln prci?
 • Jakm zpsobem budeme chtt natoen video zaznamenvat?
 • Chceme si natoen video sami dle upravovat?
 • Budeme natet pevn exteriry nebo interiry?
 • Jakou vslednou kvalitu obrazu potebujeme?
 • Kolik finannch prostedk chceme do kamery investovat?

Typ zznamovho mdia

 • Mini DV - Jedn se o zznam na psku (kazeta typu Mini DV je dnes asi nejrozenj), u kter je vhodou vysok kvalita obrazu (video se ukld ve formtu DV25) a cena psky (je levn). Pouv se jak pro nejlevnj pstroje, tak i pro ty profesionln. Tento typ zznamu toti nepouv dnou kompresi videa. Hor je to ovem s archivac takovho zznamu. Jde o to, e tento typ zznamu je nron na prostor v potai. Hodina zznamu zabere piblin 13GB msta. Z hlediska uchovn zznam v tto podob zaruuj psky trvanlivost kolem 30 let. Nevhody tohoto typu zznamu spovaj ve vyhledvn uritho msta na psce a tak v penosu zznamu do potae. Jedn se v podstat o penesen v relnm ase, kdy 1 hodina zznamu odpovd 1 hodin penosu do potae. U potae je dleit, aby ml FireWire port, protoe to je jedin rozhran pro propojen s kamerou. Existuje vak zazen, kter z tto kamery umon zznam pmo na HDD, protoe FireWire port podporuje penen ivho obrazu.

  tlatko
  Mini DV (zdroj: www.heckervideo.com)

 • DVD - Tyto kamery pouvaj zznam na 8cm DVD disky (pi nahrvn vypaluj zznam pmo na disk) a ulehuj tak prci s natoenm videem. Pokud budeme chtt s videem pracovat nebo si ho jenom pehrt, sta, kdy jej vlome rovnou do potae. Nevhodou je ovem dlka zznamu na toto mdium. To bv piblin kolem 15 minut. D se nastavit i vc, ale na kor kvality obrazu. Prodvaj se i oboustrann disky, ale ty stejn po uplynut dob musme v kamee otoit. Pokud jde o vcevrstv disky, ne kad kamera je podporuje. Obraz je ukldn nejastji ve formtu mpeg2 nebo mpeg4. Pokud jde o archivaci takovch DVD, nemaj takovou trvanlivost jako Mini DV.

  tlatko
  DVD kamera (zdroj: www.gigashops.cz)

 • HDD - Naten video je ukldno na pevn disk kamery. Jedn se o obdobn disk jako je v potai, ovem mnohem men. Vhodou je monost editace videa pmo v pstroji. Pokud se nm nepovede zbr, meme jej z kamery rovnou odstranit. Dal vhodou je monost nahrt na kameru a nkolik hodin zznamu. Pevn disk m oproti DVD mnohem vt kapacitu. Nap. na 60GB disk lze uloit kolem 25 hodiny HD zznamu. Pokud jde o archivaci, nen problm s penosem nahranch dat do potae. Navc penos dat lze uskutenit pomoc USB portu, kter je dnes dostupn v podstat u na vech potach. Ve standardnm rozlien ukldaj tyto kamery video ve formtu MPEG-2, pro vysokm rozlien je pak pouito formtu MPEG4. Nevhodou pak me bt vt hmotnost a tak men vdr bateri. Kamera je tak choulostivj na otesy nebo nrazy, kvli pevnmu disku, kter by se mohl pokodit.


 • tlatko
  DVD kamera (zdroj: www.gigashops.cz)

 • Pamov karty - Typ zznamu pouit v tchto kamerch se velmi podob kamerm s pevnmi disky. Daj se bez problm editovat pmo v pstroji a zznam na n meme opakovat stle dokola, ani by njak trpla kvalita zznamu. Dky tomu, e pamov karty jsou mal, jsou tyto kamery mnohem men a leh ne ostatn typy. Vhodou zznamu na pamovou kartu je to, e se nejedn o mechanick zazen jako v ppad pevnho disku. Takovto zazen bude tedy mnohem m nchylnj k poruchm. Jsou tak mn nron na spotebu energie. Pokud jde o archivaci, meme vyut opt rozhran USB nebo v tomto ppad lze pout dokonce teku karet, tedy kartu z kamery vyjmout a vloit ji pmo do potae. Kamera m opt men kvalitu obrazu ne zznam na MiniDV psku, ale postehnout rozdl nen jednoduch. Pokud jde o kapacitu karet, ta se neustle zvtuje. K dostn jsou nap. 32GB, kde lze uloit kolem 10 hodin HD zznamu. Kartet meme mt vce a podle poteby je mnit, navc se jejich kapacita neustle zvtuje. Mezi nejrozenj pat karty typu SD (resp. SDHC) a MemoryStick. Formt pro ukldn dat je stejn jako u kamer s pevnmi disky (MPEG-2 pro SD, MPEG-4 pro HD). Jedn-li se o HD rozlien, jsou kamery oznaovny AVCHD (formt umoujc ukldn videozznamu v HD).

  tlatko
  DVD kamera (zdroj: www.gigashops.cz)

Kvalita rozlien obrazu

 • SD (Standard Definition) - Standardn rozlien. Norma PAL (720x576 pixel), norma NTSC (720x480 pixel).
 • HD (High Definition) - Vysok rozlien. Za vysok je povovno rozlien 1920x1080 pixel, oznaovan jako Full HD (pomr stran je 16:9). Nkter kamery tohoto typu maj ovem rozlien pouze 1440x1080 pixel (pomr stran je 4:3, ne 16:9). Pesto je ale vsledn obraz irokohl. Aby bylo docleno pomru 16:9, mus se dlka jednoho pixelu na ku o nco zvtit oproti jeho vce. Jedn se pot o pixely obdelnky a ne tverce. Ve finle tak doshneme opt rozlien 1920x1080 pixel, ale pouze fiktivnho. Fyzick rozlien 1440 x 1080 pixel.
  Takovto kamery maj oznaen HDV a je na nich uvedeno tak AVCHD (formt umoujc ukldn videozznamu v HD).

 • tlatko
  srovnn HD a SD videa (zdroj: JeCh Webz)

  tlatko
  ukzka rozdlu PAL versus HDV 720p a 1080i (zdroj: Potpn made in Val.Mez.)

Formt videa

 • DV25 - Tento formt se pouv u zznamu na psku. DV zna Digital Videa a 25 znamen datov tok 25Mbit/s, kter pedstavuje mnostv inofmac o obraze uloen za jednu sekundu. m je toto mnostv vt, tm je tak vsledn obraz kvalitnj. Zabr tak ale vce msta. Snmky jsou ukldny jako cel obraz, to umonuje plynul krokovn po jednotlivch snmcch bez nutnosti velkho vpoetnho vkonu potae.
 • MPEG2 - Vyuit pedevm u DVD, HDD kamer a kamer s povmi kartami. V tomto formtu jsou v DVD kamee ukldny .VOB soubory. Tyto soubory nemaj velk nroky na velikost i pi zachovn dobr kvality videa. U kartovch a hardiskovch kamer jsou ukldny jako .MOD soubory. Tento formt se vyuv pedevm pro video v rozlien SD.
 • MPEG4 - Tento formt pat k nejspornjm pro ukldn videa ve vysokm rozlien u kamer s pevnmi disky a pamovmi kartami (kamery jsou oznaen AVCHD). Formt je ale nejvce nron na vpoetn vkon potae a plynul krokovn pedstavuje znan problm.

Poet ip

 • 1 CCD ip - Mezi nejrozenj kamery pat ty, kter obsahuj 1 CCD ip. Na ipu jsou body a kad tento bod obsahuje oddlen buky pro jednotlivou barvu z barevnho spektra. Snmac prvky tedy nereaguj na dopadajc svtlo stejn, ale prv pomoc oddlench bunk, jinak by byl vsledn obraz ernobl. Po proveden vpot je z intenzity jednotlivch sloek barevnho spektra vypotna vsledn barva.
 • 3 CCD ipy - Takto vybaven kamery maj pro kadou barevnou sloku (RGB) uren jeden ip. Tyto ipy opt obsahuj buky pro zaznamenvn barev z barevnho spektra. Tantokrt ale kad ip zaznamenv pouze st spektra. Kamery se 3 CCD ipy jsou lep pro tmav scny a jsou ideln do interir.
 • CMOS ip - Jedn se o dal technologii. Kamera s tmto ipem se pouv tak v interirech nebo v prosted se patnm osvtlenm, m lep dynamiku barev i vrnost jejich podn. Ne vak lep ne kamera s 3 CCD ipy.

Rzn funkce kamer

 • Stabiliztor - V dnen dob je stabiliztor soust vybaven videokamery. Stabilizaci obrazu vyuijeme v ppad, e kameru nemme umstnou na stativu, ale drme ji v ruce. m vce potom provdme piblen njakho objektu, tm vce je kamera nchylnj na tes. Pokud si pak pehrajeme natoen video, me se stt, e je vsledn zznam nenosn roztesen.
  • Optick - e se pomoc plovouc oky, pesnji vychylovnm optickch prvk v objektivu kamery. Optick prvky jsou oddleny kapalinou s podobnmi svtelnmi vlastnostmi jako sklo. Obraz pot dopad na stle stejn msta CCD snmae. Dosahuje se vbornch vsledk. Jedn se ale o zleitost pro kamery vy tdy a profesionln.
  • Elektronick - Takovto stabiliztor je mn nron na vrobu. Vyuv se propotu mezi snmanm a ukldanm obrazem. Zazen pak chyte provede vez, aby pi pehrn jednotlivch snmk nebylo chvn vidt.
 • Rychlost kamery
 • Zoom - Umonuje pibliovn objekt beze zmny pozice kamery.
  • Optick - Pibliovn se provd pohybem oky. U bnch kamer se pohybuje od 10 do 25 nsobku a nem vliv na hor kvalitu zznamu.

  • tlatko
   zoom v akci (zdroj: wikipedia.org)

  • Digitln - Pibliovn pomoc matematickho propotu. Obraz se pibliuje/zvtuje elektronicky. Tanto zpsob ma za nsledek zhoren kvality zaznamenanho obrazu.
 • Manuln osten - Nkdy je poteba nespolhat se na automatiku a zaostit run. Me se jednat o njak objekt, kter je bl ne vt objekt ppadn snmte pes sklo a automatika zaostila na nj.
 • Reim nonho snmn - Nastaven, pomoc kterho lze poizovat zbry i ve velmi tmavch mstech. Videokamery si pomhaj tak nap. infraervenm svtlem.
 • Reimy AE - Jedn se o tzv. programovateln reimy AE, kter jsou doplkem reimu pln automatickho. Tyto reimy jsou nastaveny na rzn podmnky snmn zznamu (nap. krajina, portrt, sport). Videokamery mohou bt vybaveny tak manulnmy reimy, kde si sami meme zvolit konkrtn nastaven.
 • LCD obrazovka - Kamery vybaven touto vyklpc obrazovkou meme dret v ruce i dl od tla a sledovat tak souasn dn kolem sebe. Je zde tak lep pstup k ovldacm prvkm kamery, ty lze snadnji pouvat, nkter nap. i bez peruen zznamu.
 • Fotografick reim - V takovm ppad me bt kamera pouita i jako fotoapart. Doke zachytit statick snmky.

Zachytvn (Grabovn/Capturing)

Jedn se o innost, pi kter zskvme data z externho zdroje a ukldme je v potai. Grabovat meme napklad tak audio (CD), video (DVD), obrzky a podobn.

Pipojen

Kabel USB - Toto rozhran se pouv u kamer s pevnmi disky nebo pamovmi kartami a slou k penosu soubor na nich uloench do potae. Penos soubor je velmi rychl. Dvodem je to, e v tchto kamerch se zaznamenan video ukld v komprimovanm formtu.

tlatko
Propojen videokamery pes rozhran USB

Kabel i.LINK ( IEEE1394, FireWire ), rozhran DV - Toto rozhran najdeme u DV-8 a MiniDV kamer, tedy pedevm u pskovch videokamer. Penos z kamery neprobh jen do potae, kde se ulo. Toto rozhran um penet i tzv. "iv obraz", tedy to, co kamera prv snm. Nevhodou je dlka penosu zznamu do potae. Ta je shodn s dlkou zznamu (nap. 1 hodina zznamu = 1 hodina penosu do PC).

tlatko
Propojen kamery pes rozhran FireWire

Zachytvn pomoc Adobe Premiere CS4

File -> Capture... (F5)

Abychom mohli video zachytvat, musme pota propojit s kamerou pes nkter rozhran.

tlatko
Dialogov okno pro zachytvn videa v programu Adobe Premiere CS4

Dal ten

Odkazy

Otzky

 1. Jakm zpsobem dochz k zachytvn obrazu v kamee?
 2. Jak znte zpsoby uloen zznamu v kamee?
 3. Co znamenaj zkratky SD a HD?
 4. K emu slou stabiliztor a druhy stabiliztor znte?
 5. Pomoc jakho rozhran lze propojit kameru s potaem?
 6. Kde se v programu Adobe Premiere CS4 spout dialogov okno pro zachytvn?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš