Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Klovn, klovn prakticky

PremiereObsah lekce:

  • Klovn - ukzka
  • Klovn - vysvtlen
  • Klovn - samostatn prce

Klovn - ukzka

Get the Flash Player to see this player.

Klovn - vysvtlen na sti ukzky

Klovnm jsme se ji vce zabvali v jedn z lekc programu Adobe Premiere, kde byla tato technologie popsna. Nyn si klovn vyzkoume tak v programu Adobe Affter Effects a zjistme, jak rozdly oproti stihovmu programu pin.

Abychom mohli zat pracovat, musme si nejdve vytvoit nov projekt a novou kompozici. Dle pak importujeme pipraven video k procviovn. Jakmile mme vechno pipraveno k vyzkouen klovn, zaneme.

Pipraven video si vlome na asovou osu a z nabdky "Effects & Presets" zvolme v sekci "Keying" poloku "Keylight (1.2). Tento efekt vlome do videa na asov ose. Tm jsme pipraveni provdt klovn. Sta vyzkouet rzn nastaven tohoto efektu, pomoc kterho jsme schopn odebrat uritou barvu ze scny tak, e je msto n dan plocha prhledn. Tak lze zviditelnit dal vrstvu pod touto vrstvou a tady kompozin vytvet zajmav scny.

ae
Pprava na klovn

Pomoc poloky "Screen Colour" vybereme kaptkem zelen pltno v zbru, tm ekneme efektu, jakou barvu m odstranit/zprhlednit. Protoe ale nemme na asov ose zatm dnou dal vrstvu, bude zprhlednn plocha ern. Abychom si ovili, e je pozad opravdu odstrann, meme si kliknout na tlatko "Toggle Transparency Grid".

ae
Odstrann/zprhlednn zelenho pozad

Dle budeme pokraovat tm, e si na asovou osu vlome dal vrstvu. Mme na vbr udlat tento krok bu pes nabdku menu, kde zvolme poloku "Layer" a podpoloku "New". Zde vybereme "Solid...". Stejn menu se vak d vyvolat i klikem pravho tlatka myi v oblasti asov osy.

ae
Nabdka pro vloen dal vrstvy na asovou osu

Po zvolen "Solid..." se nm objev dialogov okno s nastavenm objektu (objekt pojmenujeme a zvolme pro nj njakou edou barvu) a potvrzenm jej vlome do asov osy jako dal vrstvu typu tleso. Bude se nm jevit jako ed pozad pes celou scnu.

ae
Parametry "Solid..."

Jakmile bude tato vrstva vloena na asov ose, bude akort poteba nastavit sprvn poad vrstev. Prvn vrstva bude ta s klovacm pozadm a druh bude a ta s ed. Kdy si prohldneme, jak klovac proces vypad, zjistme, e kolem postavy vypad nekvalitn a vyskytuje se v tto oblasti siln um. To vak souvis s dalm nastavenm pidanho klovacho efektu. Pojme se vak jet pedtm, ne si vysvtlme, jak toto zobrazen vylepit, pokusit odstranit nedouc sti scny. K tomu pouijeme maskovn.

ae
Vrstvy v projektu a ukzka zobrazen edho pozad v oblasti klovacho pltna

Maskovn je vnovna jedna z pedchozch kapitol. Pro zopakovn rychl postup, jak doclit sprvnho vsledku. Zvolme si nstroj "Pen Tool" a tyikrt klikneme kolem klovacho pltna tak, aby vznikl tverec, uvnit kterho bude postava ped klovacm pozadm. Tm dojde k oezu ostatnch st scny. Po vypnut obrys masky tlatkem "Toggle Mask and Shape Path Visibility" vznikne dojem, e se osoba nachz pouze ped edm pozadm. Jsou vak vidt kolem dokola chyby v podob umu a obrys vyklovanho zelenho pltna.

ae
Pout masky

Vrame se zptky k vylepen samotnho klovn. Vidme, e efekt pro klovac proces m spoustu nastaven. Velmi uiten je ped vyzkouenm rznch nastaven provst zmnu zobrazen, a sice poloka "View" kde nastavme "Screen Matte". Tmto nastavenm nm klovac pozad zmn barvu na ernou a osoba ped nm, kter se klovat nebud, zmn barvu na blou. Vznikne tak vrazn kontrast, kter nm uke, kde a jak klovn probh a jak je nastaven. Pi zmnch nastaven tak budeme mnohem vce schopni zjistit, jak nastaven bude nejvhodnj a nejinnj.

ae
Zobrazen "Screen Matte"

Na obrzcch ne vidme, jak nastaven klovacho efektu ovlivuje zobrazen zelenho pltna a samotn postavy. Je patrn, e pi vhodnm nastaven dojde k vyitn scny tak, e je zelen klovac pozad cel prhledn, ale souasn postava ped nm je klovnm co nejmn ovlivnna.

ae
Ped pravou nastaven efektu klovn

Danho nastaven bylo docleno zmnou nsledujcch parametr. Poloka "Screen Matte", Clip Black nastaven na hodnotu 30, Clip White nastaven na hodnotu 60. Dle je mon vyzkouet zmnu ostatnch nastaven a sledovnm zmn se rozhodnout pro nejvhodnj nastaven. Kad scna me bt jin, jinak natoen, za jinch podmnek, proto me bt nastaven vdy jin a ve je tak pedevm o experimentovn a hledn vhodnch hodnot nastaven.

ae
Po prav nastaven efektu klovn

Vidme, e i pes pravu nastaven zstv v pravm dolnm rohu mrn prolnn a nen tak v tto oblasti vidt sprvn siluetu postavy. Tento jev se dle pokusme odstranit jinm efektem.

ae
Ukzka nastaven efektu klovn

Pepnme se v tuto chvli pomoc poloky "View" v nastaven efektu klovn ze "Screen Matte" na "Final Result", abychom si mohli prohldnout vsledek. Dle z nabdky "Effects & Presets" vybereme ekfekt, kter se jmenuje "Simple Choker" a vlome jej tak do videa s klovacm pozadm.

ae
Ped pravou nastaven "Simple Choker"

Provedeme u nj zmnu nastaven, poloka "Choke Matte" na hodnotu 3,00 a prohldneme si vsledek. Tmto efektem dolo k "ukrojen" vyklovan postavy a ruivch um kolem n tak, e se jej silueta vyrsovala mnohem lpe, ne pedtm. Dolo vlastn k vyitn zbytk klovac barvy na obrysech. Tmto efektem tak odstranme tepotn okraj kolem vyklovanho objektu. Vsledek vak velmi zle na pouit kamee a nasvcen klovacho pozad.

ae
Nastaven efektu "Simple Choker"

V naem ppad jsme byli omezeni technikou. V rmci monost se vak tak podailo doshnout relativn dobrho vsledku.

ae
Po prav nastaven "Simple Choker"

Dalm krokem k vylepen obrazu po klovn me bt pouit nap. rovn nebo tak barevn prava. Podvejme se, jak se nm po pidn efektu "Levels" a drobn prav jeho hodnot zmnilo vsledn video.

ae
Efekt "Levels"

Na obrzku jsou sloueny dva snmky. Lev st obrazu je ped pravou rovn, prav po prav rovn. Vidme, e zmna je velmi mal, ale pesto dolo k mrnmu zlepen vslednho obrazu.

ae
Rozdl ped a po prav rovn

Zbv doplnit efekt snen. Tato st je velmi jednoduch. Sta vyhledat tento efekt v poloce "Effects & Presets", jeho nzev je "CC Show" a vloit jej tentokrte do vrstvy s edm pozadm. Pak zase meme experimentovat s nastavenm. V tomto ppad byla zmnna hodnota parametru "Amount", aby bylo docleno hustjho snen.

ae
Efekt snen

Na zvr provedeme ppadn jet pravu nastaven barvy edho pozad. Sta tuto vrstvu vybrat a v menu, poloka "Layer", druh podpoloka "Solid Settings...". V tomto nastaven pak zvolme barvu tmav.

ae
"Solid Settings...

ae
Nastaven tmavj barvy pozad

Klovn - samostatn prce

kol

Vytvote pomoc piloench materil obdobn sek relace o poas, jak byl pedveden v ukzce na zatku lekce. K realizaci tohoto kolu vyuijte ve popsanho zpsobu. Stih videa pak provdjte tak, e vytvote nkolik vrstev a v kad tto vrstv vyberete potebn sek (podle toho bude tak vrstva pojmenovna). seky pak budou na sebe navazazovat (budou seskldny za sebou). Jak se kol realizuje si vysvtlme v lekci dle.

Materily k procviovn:

Postup

Na asovou osu si vlome video osob se zelenm pozadm. Dle si tuto vrstvu nakoprujeme nkolikrt pod sebe a v kad pak vybereme pouze poadovan sek a ten si pojmenujeme podle poteby (viz obrzek ne).

ae
Vrstvy v projektu relace o poas

Vbr se provd tak, e z obou stran zkrtme video, jednodue najedeme na zatek seku, klikneme levm tlaitkem myi, drme a taenm zkracujeme (zstane jen obrys). Stejn postupujeme od konce seku. st, kter zstane vyplnn, je viditeln a pehraje se.

ae
Vbr seku

Na obrzku je tak vidt, e jsou vloeny i vrstvy obsahujc animovanou mapu poas, obrzek ple, Moskvy a Michala Mikle. Tato animace a tak obrzky jsou vloeny pod jednotliv seky s videem osob se zelenm poasm, protoe po aplikovn klovn bude zelen barva odstranna a tedy bude vidt vrstva umstn jako dal v poad.

Pokud jde o plet obrzku MM, tak se jedn o animaci, kter se provede pomoc klovch snmk a nastaven parametr "position", "rotation" a "scale". Obrzek se nejdve umst mimo viditelnou oblast a pak se pomoc penastaven parametr umst do lev horn sti ve chvli, kdy si modertor poas ve studiu jakoe vimne letcho obrzku.

ae
Animace obrzku MM

Otzky

  1. K emu lze klovn vyut?
  2. Jakm zpsobem se klovn provd?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš