Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Studijní obory

Čtyřleté všeobecné

kód: 79-41-K/41 – obor gymnázium ŠVP „Škola s dobrým výhledem“

Čtyřleté všeobecné gymnázium je určeno pro uchazeče, kteří mají zájem o následné studium na vysoké škole. Předpokladem přijetí na gymnázium je úspěšné složení přijímacích zkoušek z matematiky, českého jazyka a ze všeobecných znalostí.

Již několik let je na gymnáziu věnována pozornost výuce cizích jazyků. Od 1. ročníku se studenti učí dva cizí jazyky. Všichni studují anglický jazyk a druhý jazyk si vybírají z nabídky: německý, francouzský, španělský nebo ruský. Výuka cizích jazyků je podpořena i navýšením povinné hodinové dotace v 1,. 2. a 4. ročníku a konverzačními hodinami s anglickým, francouzským a španělským lektorem.

Nově přijatí studenti píší v průběhu měsíce června rozřazovací testy z cizích jazyků. Podle výsledků těchto testů jsou potom rozděleni do jazykových skupin. Nejlepší skupiny takto vybraných studentů se v rámci povinných vyučovacích hodin intenzivně připravují k jazykovým zkouškám. Každoročně naši studenti skládají mezinárodně uznávanou zkouškou FIRST CAMBRIDGE CERTIFICATE, připravovanou Britskou radou, a mnozí současně státní základní a někteří i státní všeobecnou zkoušku z anglického jazyka. Studenti, kteří studují německý jazyk, skládají zkoušku ZERTIFIKAT DEUTSCH a ti, kteří studují francouzský jazyk, skládají mezinárodní zkoušku DELF. Gymnázium a Jazyková škola má oprávnění organizovat všechny výše uvedené zkoušky, studenti je proto mohou skládat přímo na škole.

Kromě povinných všeobecně vzdělávacích předmětů si studenti od 3. ročníku postupně vybírají celkem čtyři volitelné předměty podle svého zaměření. Výběrem volitelných předmětů si rozšiřují znalosti v oborech svého budoucího studia na vysoké škole. Od školního roku 2007/2008 mají studenti možnost navštěvovat dějepis, geografii a matematiku, které jsou vyučovány ve francouzštině, počínaje školním rokem 2009/2010 navíc také geografii a ZSV v angličtině. V příštích letech počítáme s výukou dalších předmětů v cizích jazycích.