• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Základní informace

Školská rada při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín zahájila svoji činnost 1. ledna 2006 svým prvním volebním obdobím.

Jde o instituci, jejímž cílem je zprostředkovat přímý kontakt mezi školou (reprezentovanou dvěma volenými zástupci z řad učitelů), rodiči nezletilých žáků, případně zletilými žáky (rovněž dva volení zástupci) a zřizovatelem (dva zástupci jmenovaní Krajským úřadem Zlínského kraje).

Školská rada se vyjadřuje ke všem zásadním dokumentům školy a reflektuje její činnost. Schválila všechny platné školní vzdělávací programy, Autoevaluační plán, Školní řád (včetně dodatků, které projednává většinou na zasedáních na konci školního roku), vyjadřuje se k Výročním zprávám GJŠ Zlín, Zprávám o vlastním hodnocení, k výsledkům kontrol ČŠI a dalších kontrolních a metodických orgánů.

Páté funkční období Školské rady při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín začalo 1. ledna 2018. Členové Rady jsou voleni (resp. jmenováni) na tři kalendářní roky, tedy 2018, 2019 a 2020.

Svoji činnost zahájila nově zvolená Rada první schůzí dne 25. ledna 2018, na níž zvolila svého předsedu a místopředsedu a schválila Jednací řád Školské rady při GJŠ Zlín.

Během tohoto funkčního období se bude Školská rada zabývat výsledky autoevaluace školy, výročními zprávami, výsledky přijímacích zkoušek a maturit, průběhem realizace projektů, novou verzí školních vzdělávacích programů a dalšími podněty.

Členové Školské rady se scházejí zpravidla dvakrát nebo třikrát do roka v předem dohodnutých termínech, avšak v případě potřeby je možno operativně dohodnout také mimořádné zasedání Rady. Navíc jsou všichni členové Rady ve stálém kontaktu prostřednictvím elektronické pošty.

Naším cílem je, aby Školská rada byla funkčním orgánem, který pomáhá vedení školy při náročných rozhodnutích, souvisejících s koncepčními otázkami řízení gymnázia a zároveň umožňuje všem rodičům, žákům i sympatizující veřejnosti vyslovovat se průběžně k chodu školy, přinášet cenné připomínky a podněty. Současně poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu zřizovateli školy, který je prostřednictvím jmenovaných členů informován o chodu celé instituce a aktuálních problémech i úspěších.

Pokud to bude v našich silách, rádi také Vám pomůžeme s  případnými problémy, resp. zprostředkujeme jejich řešení. Abychom usnadnili Váš kontakt na jednotlivé členy Rady, rozhodli jsme se zřídit kontaktní adresu, z níž budou všechny Vaše podněty ihned automaticky přeposlány všem členům Rady.

Kontaktní adresa Školské rady při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, je: SkolskaRada@gjszlin.cz.

Složení Školské rady v letech 2018-2020:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Pavel Růžička, zástupce ředitele ZŠ Křiby Zlín
MUDr. Vladimír Řihák, primář plicního oddělení KNTB

Členové volení zákonnými zástupci a zletilými žáky:

Ing. Blanka Jarolímová, daňový poradce
MUDr. Filip Bartl, praktický lékař (místopředseda ŠR, zapisovatel)

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

PhDr. Šárka Hrbáčková, učitelka GJŠ Zlín
Mgr. Přemysl Šil, zástupce ředitele GJŠ Zlín (předseda ŠR)


Za Školskou radu při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Mgr. Přemysl Šil, předseda