Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Školská rada

Archiv

První funkční období Školské rady

Od 1. ledna 2006 zahájila svou činnost Školská rada při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové školy Zlín. Rada má šest členů, z nichž dva jsou voleni z řad rodičů, dva jsou voleni z řad pedagogů a dva jmenováni zřizovatelem školy. Funkční období Rady je 3 roky, tedy současná Školská rada bude pracovat v letech 2006, 2007 a 2008.

Zřízení této instituce představuje významný krok na cestě k co nejotevřenější komunikaci mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu o gymnáziu, jeho prostředí, atmosféře ve škole, vztazích mezi učiteli, žáky a vedením školy, jejím hospodaření i kvalitě poskytovaného vzdělání.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu (základní dokument školy), schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje se k hospodaření školy, zabývá se inspekčními zprávami ČŠI a podává podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy. Dá se tedy říci, že Rada má na starost jakousi supervizi veškeré činnosti školy. Je to vůbec poprvé v historii českého školství, kdy existuje orgán, v němž by měli rovné zastoupení rodiče, učitelé a zřizovatel školy a který by se takto významně mohl podílet na organizaci života školy.

Členové Školské rady se scházejí několikrát do roka v předem dohodnutých termínech, avšak v případě potřeby je možno operativně dohodnout také mimořádné zasedání Rady. Navíc jsou všichni členové Rady ve stálém kontaktu prostřednictvím elektronické pošty.

Kontaktní adresa Školské rady při Gymnáziu Zlín, náměstí T. G. Masaryka je: SkolskaRada@gjszlin.cz.

Složení Školské rady v letech 2006–2008

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Zdeněk Mikel, tajemník Magistrátu města Zlína
Ing. Jiří Viktorín, předseda představenstva firmy Tennis Zlín, a.s.
Členové volení zákonnými zástupci a zletilými žáky:
MUDr. Zdeněk Sládek, zástupce přednosty interního oddělení Nemocnice Atlas, a.s.
Eva Šulejová, asistentka ředitelky ZŠ Dřevnická Zlín (místopředsedkyně ŠR)
Členové volení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Hana Kubinová, učitelka
Mgr. Přemysl Šil, učitel (předseda ŠR)
Vážení rodiče, milí studenti, přátelé a příznivci našeho gymnázia. Těšíme se na Vaše podněty a věříme, že činnost Rady přispěje k dalšímu zvyšování kvality naší školy!

Za Školskou radu při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Mgr. Přemysl Šil, předseda

Dokumenty