Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Popis úrovní jazykové pokročilosti

JAZYKOVÁ POKROČILOST je stanovena těmito termíny:

  • začátečník – nikdy se jazyk neučil
  • falešný začátečník – několikrát se začínal učit jazyk – A1
  • mírně pokročilý – jazyk se učí 1–2 roky, domluví se jednoduše v základních situacích, rozumí jednoduše formulovaným otázkám a odpovědím, přečte s porozuměním jednoduché texty – A2
  • středně pokročilý – jazyk se učí 2–3 roky, domluví se s chybami v běžných situacích, rozumí rodilým mluvčím při rozhovoru o běžných záležitostech, přečte s porozuměním ne příliš obtížné autentické texty – B1
  • pokročilý – jazyk se učí 3–4 roky, zvládl základní gramatické struktury, má slovní zásobu pokrývající všechny oblasti každodenního života, dovede vést konverzaci s rodilým mluvčím, umí napsat krátký text nebo sdělení, přečte s porozuměním středně obtížný neodborný text – B2
  • více pokročilý – jazyk se učí se 5–6 let, dovede se plynule vyjadřovat, rozumí dobře běžnému mluvenému projevu rodilých mluvčích, umí napsat správně i delší sdělení, se slovníkem dokáže číst s porozuměním i obtížné autentické texty – C1
  • velmi pokročilý – dovede se plynule a bez závažných chyb vyjadřovat, rodilým mluvčím dobře rozumí, v písemném projevu umí jazykově správně formulovat myšlenky, orientuje se v sociálních a kulturních souvislostech, umí číst knihy v originále včetně odborných textů – C2

Písmenné kódy A1 až C2 označují úrovně podle Společného evropského referečního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages).