Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Osvědčení o znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka – B1 – ČESKÝ JAZYK

Zkouška je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy.

Tato zkouška ověřuje znalosti cizího jazyka, které odpovídají absolvování výuky v rozsahu asi 420 vyučovacích hodin a její úspěšné zvládnutí (písemné i ústní části) opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

Písemná část trvá 100 minut a je složena ze čtení, poslechu a z gramatického testu.

  1. čtení s porozuměním (40 minut) – ověřuje se schopnost porozumět autentickému textu v rozsahu asi 400–500 slov
  2. poslech – (15 minut) – ověřuje schopnost porozumět ústnímu projevu, zachytit hlavní myšlenky, zaznamenat údaje
  3. gramaticko-lexikální test (45 minut) – ověřuje zvládnutí základních gramatických jevů (slovesné časy, časová souslednost, zájmena, spojky, členy, podmínkové a časové věty atd.)

Ústní část trvá přibližně 15 minut a ověřuje schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života. Dále ověřuje schopnost krátké promluvy, popisu jednoduchých zážitků a událostí, schopnost vysvětlit a zdůvodnit své plány či názory.

K postupu k ústní části zkoušky je třeba dosáhnout 60% úspěšnosti v části písemné.

Termíny:

Zkoušku je možno konat kdykoli po dohodě s kanceláří Gymnázia a Jazykové školy (telefonicky, e-mailem, osobně).

Gymnázium a Jazyková škola Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín
tel. 577 007 444, 605 207 684
js@gjszlin.cz

Cena: 3.200 Kč

Osvědčení o základní znalosti jazyka – B2 – český jazyk

Osvědčení je nutné pro všechny cizí státní příslušníky, kteří chtějí pracovat v České republice (včetně výuky ve škole, kromě výuky českého jazyka).

Tato zkouška ověřuje znalosti, které odpovídají absolvování výuky v rozsahu asi 420 vyučovacích hodin (nad rámec znalosti na úrovni B1) a její úspěšné zvládnutí (p ísemné i ústní části) opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B2.

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

Písemná část trvá 150 minut a je složena ze čtení, poslechu a z gramatického testu.

  1. 1. čtení s porozuměním (60 minut) – ověřuje se schopnost porozumět autentickému textu v rozsahu asi 550–700 slov
  2. 2. poslech (30 minut) – ověřuje schopnost porozumět ústnímu projevu, zachytit hlavní myšlenky, zaznamenat údaje
  3. 3. gramaticko-lexikální test (60 minut) – ověřuje zvládnutí pokročilejších gramatických jevů
  4. 4. psaní (90 minut) – ověřuje schopnost se písemně vyjádřit na daná témata s dodržením jazykových i stylistických zásad; v zadání jsou dva slohové útvary v délce 120–160 slov a 90–110 slov

Ústní část trvá přibližně 15 minut a ověřuje schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního pracovního i osobního života. Dále ověřuje schopnost krátké promluvy, popisu zážitků a událostí, schopnost vysvětlit, zdůvodnit a obhájit své plány či názory.

K postupu k ústní části zkoušky je třeba dosáhnout 60% úspěšnosti v části písemné.

Termíny:

Zkoušku je možno konat kdykoli po dohodě s kanceláří Gymnázia a Jazykové školy (telefonicky, e-mailem, osobně).

Gymnázium a Jazyková škola Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín
tel. 577 007 444; 605 207 684
js@gjszlin.cz

Cena: 3.200 Kč