Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Zveřejňování informací

Směrnice ke zveřejňování informací

Následující informace jsou zveřejněny v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., ze dne 11.května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

a) údaje o jmenování ředitele školy

b) vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

vyplývají ze zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, § 164 a následujících.

Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Je povinen účastnit se jednání rady školy, jestli radou školy přizván. Zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

Ředitel rozhoduje:

  • o odkladu povinné školní docházky,
  • o dodatečném odložení povinné školní docházky,
  • o přijetí ke studiu ve středních školách,
  • o přerušení studia,
  • o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol,
  • o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,
  • o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků MŠMT, popř. jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány.

c) pracovník pro poskytování informací a vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Mgr. Alena Štachová, tel. 577 007 447, fax 577 007 445, e-mail: gym@gjszlin.cz

d) údaje o rozhodnutích ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání

Odvolání lze podat proti všem rozhodnutím ředitele školy uvedeným v bodě b) ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě, že ředitel ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci nebo nevydal rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u povinného subjektu (ředitele školy), který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje subjekt nejblíže vyššího stupně, tzn. ředitel příslušného školského úřadu. Tento odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

e) postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vyhláškou č.150/1958 Ú.l.

Stížnost lze podat ústně. Pokud ji nelze vyřídit okamžitě nebo požádá-li o to stěžovatel sepíše se zápis, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Dále je možno stížnost podat písemně osobním doručením nebo poštou. Takto podaná stížnost musí být vyřízena do 10 dnů ode dne, kdy byla doručena. Pokud ji nelze vyřídit v tomto termínu, musí být tato skutečnost sdělena stěžovateli do 5 dnů a stížnost vyřízena nejpozději do 30 dnů. O došlých a ústně podaných stížnostech musí být vedena evidence s uvedením data podání, jména a příjmení stěžovatele, označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje, předmět stížnosti, kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení, výsledek šetření, opatření ke zjednání nápravy, data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti a výsledky kontroly.

f) postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb

Ředitel školy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Žadatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci.

Informaci lze získat i prostřednictvím telekomunikačního zařízení, např. sítě Internet.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby poskytne povinný subjekt pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící osoby.

Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství, povinný subjekt ji neposkytne.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, nepovažuje se za žádost a odloží se.

Pokud žádost není srozumitelná, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti o její doplnění. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, žádost se odloží a skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.

Informace se poskytuje ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dnů.

g) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti

zákony:  č.561/2004 Sb., č.71/1967 Sb., č.106/1999 Sb., č.76/1978 Sb.,

vyhlášky: č.150/1958 Ú.l., č.10/1997 Sb., č.442/1991 Sb., č.354/1991 Sb., č.178/1991 Sb., č.291/1991 Sb.

Uvedené předpisy jsou v době od 8.00 do 15.00 hod. k nahlédnutí v ředitelně školy.

h) sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Zlín, 1. červenec 2006

Alena Štachová

ředitelka školy