Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Státní jazykové zkoušky

Základní informace

Na JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín je možno skládat státní základní jazykovou zkouškustátní všeobecnou jazykovou zkoušku v jarním nebo podzimním termínu. Ke státním jazykovým zkouškám se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na to, zda je nebo není posluchačem školy.

Vysvědčení o státní jazykové zkoušce slouží jako doklad jazykových znalostí příslušné úrovně, např. při přijetí do zaměstnání nebo při přijímacím řízení na vysoké školy.

Každá zkouška se skládá z části písemné (kolektivní) a ústní (individuální). K ústní zkoušce postupuje kandidát pouze po úspěšném složení písemné části zkoušky.

Termíny, přihlášky

Aktuální informaci o termínu zkoušek naleznete v sekci Zkoušky/Termíny zkoušek.

Datum konání stanoví Ministerstvo školství ČR jednotně pro všechny JŠ v republice. V jarním termínu se písemná zkouška skládá v první polovině května, v podzimním termínu v první polovině listopadu. Ústní část zkoušky se koná zhruba 14 dní po části písemné.

Písemnou žádost o vykonání zkoušky si kandidát podá do konce února (jarní termín) nebo do začátku září (podzimní termín) v kanceláři školy. Poté vyplní přihlášku a poplatek za písemnou část zkoušky uhradí hotově nebo převodem do konce března (jarní termín) nebo září (podzimní termín). Poplatek za ústní část se platí až poté, kdy byl kandidát k ústní zkoušce pozván.

Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce bez řádné omluvy, poplatek se mu nevrací.

Základní státní jazyková zkouška

Poplatek
(Jaro 2008)

písemná část 2500 Kč (při 4 a více kandidátech), 3500 Kč (do 4 kandidátů)
ústní část 500 Kč

Písemná část

Má čtyři části, ve kterých se ověřuje:

 • porozumění čtenému textu
 • dovednost písemně se vyjádřit (cca 300 slov)
 • porozumění vyslechnutému textu
 • schopnost používat mluvnické a lexikální struktury

Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z nabízených možností, test typu správně x chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů, vyhledání chyby ve větě.
Zkouška trvá cca 4 hodiny. V části a) a b) je povoleno používat slovník.

Ústní část

Ověřuje se schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života a dovednost plynně hovořit o daných tématech. Zkouška probíhá formou rozhovoru kandidáta s examinátorem před tříčlennou zkušební komisí a obsahuje tyto části:

 • úvodní rozhovor
 • rozhovor na téma, které si kandidát vylosoval (např. rodina, dovolená, televize – sdělovací prostředky, cestování, zaměstnání)
 • použití jazyka v navozené situaci (např. představování, omluva, žádost o něco, odmítnutí apod.)

Po zadání otázky, kterou si kandidát losuje, se poskytuje nejvýše 15 minut na osobní přípravu. Kandidát má k dispozici zadání úkolů a názorný materiál, který stimuluje jeho projev. Vlastní zkouška trvá 15 až 20 minut.

Okruhy slovní zásoby

Rodina, domov, bydlení, oblékání, zaměstnání, studium, vzdělání, volný čas, zábava, film, hudba, svátky,oslavy, cestování, koníčky, sport, zdraví, počasí, životní prostředí, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti.

Všeobecná státní jazyková zkouška

Poplatek
(Jaro 2008)

písemná část 3000 Kč (při 4 a více kandidátech), 5400 Kč (do 4 kandidátů)
ústní část 600 Kč

Přihláška

Na přihlášce je nutno uvést nejméně 5 knih přečtených v originále (beletrie). Doporučujeme číst díla kvalitních moderních autorů, aby jejich četba byla přínosem pro jazykovou znalost kandidáta.

Ústní část

Ověřuje schopnost kandidáta pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života a dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech a vlastní četbě v originále. Zkouška probíhá formou rozhovoru kandidáta s examinátorem před tříčlennou komisí a obsahuje tyto části:

 • úvodní rozhovor
 • rozhovor na téma, které si kandidát vylosoval (např. rodina, dovolená, televize – sdělovací prostředky, cestování, zaměstnání)
 • jazyka v navozené situaci (např. představování, omluva, žádost o něco, odmítnutí apod.)
 • ověření schopnosti pohovořit o reáliích v zemích dané jazykové oblasti
 • hovor o jednom z titulů vlastní četby v originále (dle výběru komise)

Po zadání otázky, kterou si kandidát losuje, se poskytuje nejvýše 15 minut na osobní přípravu. Kandidát má k dispozici zadání úkolů a materiál, který stimuluje jeho projev. Vlastní zkouška trvá 20 – 30 minut.

Okruhy slovní zásoby

Rodina, domov, bydlení, oblékání, zaměstnání, studium, vzdělání, volný čas, zábava, film, hudba, svátky,oslavy, cestování, koníčky, sport, zdraví, počasí, životní prostředí, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti.