Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Školská rada

Základní informace

Školská rada při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín zahájila svoji činnost 1. ledna 2006 svým prvním volebním obdobím.

Jde o instituci, jejímž cílem je zprostředkovat přímý kontakt mezi školou (reprezentovanou dvěma volenými zástupci z řad učitelů), rodiči nezletilých žáků, případně zletilými žáky (rovněž dva volení zástupci) a zřizovatelem (dva zástupci jmenovaní Krajským úřadem Zlínského kraje).

Školská rada se vyjadřuje ke všem zásadním dokumentům školy a reflektuje její činnost. Projednává školní vzdělávací programy a jejich změny, schvaluje Autoevaluační plán, Školní řád (včetně dodatků, které projednává většinou na zasedáních na konci školního roku), vyjadřuje se k Výročním zprávám GJŠ Zlín, Zprávám o vlastním hodnocení, k výsledkům kontrol ČŠI a dalších kontrolních a metodických orgánů.

Šesté funkční období Školské rady při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín začíná s půlročním zpožděním z důvodu nouzového stavu. Členové Rady jsou voleni (resp. jmenováni) na tři kalendářní roky, tedy 2021, 2022 a 2023.

Svoji činnost zahájila nově zvolená Rada úvodní schůzí dne 28. června 2021, na níž zvolila svého předsedu a místopředsedu a schválila Jednací řád Školské rady při GJŠ Zlín pro následující volební období.

Během tohoto funkčního období se bude Školská rada zabývat výsledky autoevaluace školy, výročními zprávami, výsledky přijímacích zkoušek a maturit, průběhem realizace projektů, novou verzí školních vzdělávacích programů a dalšími podněty.

Členové Školské rady se scházejí zpravidla dvakrát nebo třikrát do roka v předem dohodnutých termínech, avšak v případě potřeby je možno operativně dohodnout také mimořádné zasedání Rady. Navíc jsou všichni členové Rady ve stálém kontaktu prostřednictvím elektronické pošty.

Naším cílem je, aby Školská rada byla funkčním orgánem, který pomáhá vedení školy při náročných rozhodnutích, souvisejících s koncepčními otázkami řízení gymnázia a zároveň umožňuje všem rodičům, žákům i sympatizující veřejnosti vyslovovat se průběžně k chodu školy, přinášet cenné připomínky a podněty. Současně poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu zřizovateli školy, který je prostřednictvím jmenovaných členů informován o chodu celé instituce a aktuálních problémech i úspěších.

Pokud to bude v našich silách, rádi také Vám pomůžeme s  případnými problémy, resp. zprostředkujeme jejich řešení. Abychom usnadnili Váš kontakt na jednotlivé členy Rady, rozhodli jsme se zřídit kontaktní adresu, z níž budou všechny Vaše podněty ihned automaticky přeposlány všem členům Rady.

Kontaktní adresa Školské rady při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, je: SkolskaRada@gjszlin.cz.

Složení Školské rady v letech 2021-2023:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
Mgr. Pavel Růžička

Členové volení zákonnými zástupci a zletilými žáky:

Jiří Foukal
Aleš Fuksa (místopředseda a zapisovatel)

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Mgr. Michael Dvorský
Mgr. Přemysl Šil (předseda ŠR)


Za Školskou radu při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Mgr. Přemysl Šil, předseda