• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Základní údaje o škole

Gymnázium ve Zlíně na náměstí T. G. Masaryka je umístěno v budově dřívějšího Baťova Studijního ústavu na jižním okraji města Zlína. Pro studenty je škola snadno dostupná jak od autobusového nebo vlakového nádraží, tak od zastávek městské hromadné dopravy.

Od svého založení ve školním roce 1992/1993, kdy ve dvou prvních ročnících čtyřletého všeobecného studia začalo ve škole studovat 60 studentů, doznala škola až do současnosti podstatných změn, a to nejen ve smyslu nárůstu počtu studentů ve všech nabízených studijních programech. V letošním školním roce zde studuje 700 studentů ve 24 třídách osmiletého a čtyřletého studia.

Výuka na gymnáziu je koncipována tak, aby studenty připravila ke studiu na vysoké škole. Náročnosti studia na gymnáziu odpovídá i vybavení školy odbornými učebnami a příslušnou didaktickou technikou. Ve všech třídách máme k dispozici dataprojektory, interaktivní tabule nebo dotykové obrazovky. Počítač je samozřejmostí, jelikož druhým rokem používáme elektronickou třídní knihu. Škola má k dispozici odborné učebny pro výuku anglického jazyka, německého a ruského jazyka, francouzského jazyka a španělského jazyka, nově také učebnu čínského jazyka, odborné učebny českého jazyka, základů společenských věd, dějepisu, geografie, matematiky, fyziky, chemie, biologie, laboratoře chemicko-biologickou a fyzikální a učebny výtvarné a hudební výchovy. Pro předmět informatika využíváme tři specializované učebny s novými počítači se systémem Windows 2008. Stejně je vybavena i multimediální učebna, která umožňuje spojení pomocí videokonference. Studenti mají možnost pracovat s Internetem, který je k dispozici zdarma po celý den, a to i ve studovně.

Kromě vzdělávacích cílů se snaží škola naplňovat cíle také výchovné. Studenti nižších tříd osmiletého gymnázia se každoročně zapojují do projektu Já, občan, který je organizován pod záštitou MŠMT. V minulých letech se vícekrát se svými pracemi zúčastnili přehlídky v Praze, kde obdrželi čestná uznání. V uplynulých letech byly pod patronací naší školy pořádány okresní přehlídky prací žáků základních škol zapojených do projektu Já, občan. Spolupracujeme také se společností Člověk v tísni, takže na škole již přes deset let vždy v listopadu pořádáme festival Jeden svět, zaměřený na reflexi totalitních režimů. Pořádáme Studentské volby – spojené s cíleným rozvojem politické gramotnosti studentů školy.

V rámci programu protidrogové prevence škola již několik let spolupracuje se sdružením Pírko, které používá netradiční formy komunikace mezi studenty jako přednášejícími na jedné straně a studenty jako posluchači na straně druhé. V průběhu školního roku jsou také v rámci preventivního programu organizovány besedy s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, krizového centra DOMEK, krizového centra Haus, Centra primární prevence, Unie Kompas a dalšími. Každoročně uskutečňujeme charitativní sbírky, sportovní třida 3. ročníku se specializuje na pomoc hendekepovaným sportovcům sbírkou Emil.

Seznamovací pobyty organizujeme se společností Člověk v pohybu, o. s., pro 1. ročníky a s Domem Ignáce Stuchlého z Fryštáku pro primu. Konají se na začátku září a přispívají ke vzniku dobrých vztahů v nových třídních kolektivech.

Studenti se účastní nejrůznějších olympiád, např. v českém jazyce, dějepise, anglickém a německém jazyce, zeměpise, chemii, biologii, fyzice, matematice a dalších soutěží jako je Wolkerův Prostějov, ekologická olympiáda, literární soutěž v anglickém jazyce vyhlašovaná Společností přátel USA, literární soutěž Jana Pivečky, mezinárodní matematická soutěž KLOKAN aj. Již několik let je škola organizátorem okresních kol konverzačních soutěží v anglickém a německém jazyce, krajského kola konverzační soutěže ve francouzském jazyce a okresního kola chemické, biologické a matematické olympiády pro žáky základních škol.

V rámci výuky také studenti pravidelně navštěvují Městské divadlo, výchovné koncerty a výstavy. Škola podporuje také společenský život města pořádáním plesu, který v letošním školním roce bude jubilejní 20. v pořadí a na jehož organizaci se podílejí studenti 3. ročníku.

Ve škole pravidelně organizujeme kulturní akce, jako je imatrikulace nově přijatých studentů, vánoční koncerty, slavnostní rozloučení s absolventy, nebo vernisáže studentských výtvarných prací.

Kromě výše uvedených aktivit nabízí škola studentům možnost podílet se na tvorbě školních webových novin Renomé, anglických novin Crown, školní Televize T. G. M. a navštěvovat ve volném čase zájmové kroužky, jejichž nabídka dosahuje počtu 20, včetně školní futsalové ligy pořádané studentskou radou. Se sportovním vyžitím souvisí také možnost zúčastnit se lyžařského zájezdu do rakouských Alp. Sportovní život školy obohacuje také účast družstev našich studentů při přeborech v rámci okresu, regionu i kraje, kde naši studenti dosahují výborných výsledků.

S velkým ohlasem u studentů se také setkávají výměnné pobyty mezi skupinami studentů naší školy a studentů z gymnázia ve slovenských Levicích.

Studenti mají také možnost se zúčastňovat poznávacích i výukových zájezdů do Anglie, Německa, Švýcarska, Francie, Španělska, Itálie nebo Řecka.

V přízemí budovy gymnázia působí jako součást školy Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, která nabízí našim studentům další možnosti využití volného času v oblasti rozšiřování znalostí cizích jazyků. Je školou, která byla certifikována jako nové samostatné zkouškové centrum British Council.

V  souvislosti se zřízením gymnaziálních tříd se zaměřením na sportovní přípravu vyvstává potřeba zlepšení kvality sportovišť v okolí školy. Je zpracovaná studie sportovního vyžití v bezprostřední blízkosti školy, která počítá s aktivním využitím venkovního a vnitřního plaveckého bazénu, atletického stadionu, lyžařského svahu i venkovního školního hřiště. V době rostoucí kriminality mládeže a problémového chování se sportovní vytížení studentů jeví jako nejlepší prevence.

V posledních letech doznala podstatných změn nejen koncepce výuky, ale i budova školy. Byla dokončena celková rekonstrukce sportovní haly, vybudována moderní knihovna se studovnou, Školní klub, nový výtah (takže škola je plně bezbariérová), vyměněno topení v rámci projektu EU a v létě 2011 proběhla zatím nejrozsáhlejší část rekonstrukce budovy – výměna rozvodů el. energie, vody a odpadů, změna dispozic místností, vybudování nové šatny a bufetu. V roce 2012 byla vyměněna krytina střech školy i sportovní haly (s náklady 6,5 milionu korun), připravujeme nové využití uvolněné 3. etáže budovy.

V závěru roku 2013 vybudujeme v rámci projektu s využitím prostředků ESF novou chemicko-biologickou laboratoř a dokončíme úpravy východní části 2. etáže, kde vznikne odopčinkové zázemí pro studenty.

Stravování a ubytování studentů školy je zajišťováno v Domově mládeže 100 metrů od budovy školy.