Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Studijní obory

Osmileté všeobecné

kód: 79-41-K/81 – obor gymnázium ŠVP „Otevřená škola I, II“

Osmileté všeobecné gymnázium je určeno pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka.

Osmiletý studijní cyklus na gymnáziu je zárukou dlouhodobé systematické gymnaziální přípravy ke studiu na vysoké škole. Způsob práce odpovídá tomu, že se ve třídě scházejí talentované děti.

Ve školním roce 2007/2008 došlo k významné změně nejen v učebním plánu nižších tříd osmiletého studia, ale také v celé koncepci studia. Od 1. září 2007 probíhá výuka v nižších třídách osmiletého gymnázia podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Otevřená škola“. Podle učebního plánu tohoto programu začínají všichni žáci jako 1. cizí jazyk studovat angličtinu. Druhý cizí jazyk si vybírají ve 2. ročníku z nabídky: německý, francouzský nebo španělský. Při tomto systematickém dlouhodobém studiu obou cizích jazyků nedochází k rozdílům, se kterými se po základní škole potýkají absolventi 9. tříd. Výuka obou cizích jazyků je podporována i zvýšenou hodinovou dotací ve vyšších ročnících studia a konverzačními hodinami s anglickým, francouzským a španělským lektorem. Jazyková vybavenost našich studentů se tak dostává na vysokou úroveň. Výborní studenti mají možnost připravit se v rámci studia ke státním základním nebo k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám (viz čtyřleté studium). Navíc v nižších třídách osmiletého studia je žákům nabízena možnost připravit se v rámci nepovinného předmětu k nižším úrovním Cambridgeských zkoušek (KET, PET, FLYER, MOVER, STARTER).

Náplň všech předmětů je prohlubována v seminářích, které si studenti volí podle svých zájmů od 7. ročníku studia. Od školního roku 2007/2008 mají studenti možnost navštěvovat od 5. ročníku dějepis, geografii a matematiku, které jsou vyučovány ve francouzštině, počínaje školním rokem 2009/2010 navíc také geografii a ZSV v angličtině. V příštích letech počítáme s výukou dalších předmětů v cizích jazycích.